ισπανική μετάφραση του όρου «wildlife»

EN

«wildlife» Ισπανικά μετάφραση

EN wildlife
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

wildlife (επίσης: fauna)
volume_up
fauna {θηλ.}
Las fotografías ganadoras de fauna silvestre anuncio 2010 - Museo de Historia Natural.
It needs to be understood that nature and wildlife in the region are delicate and vulnerable.
Es necesario comprender que la naturaleza y la fauna y flora de la región son delicadas y vulnerables.
Su territorio abunda en fauna y flora.
wildlife
It needs to be understood that nature and wildlife in the region are delicate and vulnerable.
Es necesario comprender que la naturaleza y la fauna y flora de la región son delicadas y vulnerables.
Su territorio abunda en fauna y flora.
We know that the illegal trade in wildlife is the second biggest direct threat to species after habitat destruction.
Sabemos que el comercio ilegal de fauna y flora silvestres es la segunda amenaza directa para las especies después de la destrucción del hábitat.
wildlife
río tropicales, llanuras inundadas, y riachuelos) y de vida silvestre en los pantanos (e.g.
Ha habido dificultades para averiguar de que forma eso está afectando la vida silvestre.
Livelihoods and biodiversity suffer as a result of overexploitation of wildlife for food.
El sustento y la biodiversidad sufren menoscabo a causa de la sobreexplotación de la vida silvestre para abastecerse de comida.

2. "sanctuary, reserve"

wildlife (επίσης: nature, whole food)
volume_up
natural {αρσ.}
Las fotografías ganadoras de fauna silvestre anuncio 2010 - Museo de Historia Natural.
Forests have a substantial capacity for hosting wildlife, and the species that naturally colonise these habitats deserve to exist.
Los bosques disponen de una gran capacidad de acogida de fauna silvestre, y las especies que colonizan de forma natural estos hábitats merecen existir.
The river forms a delta as it approaches the Black Sea, which is a wildlife reserve for countless native and migratory birds.
La desembocadura del Danubio, en el Mar Negro, forma un delta que supone una reserva natural para innumerables especies de aves autóctonas y migratorias.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «wildlife» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishEndangered wildlife and habitats are a precious and irreplaceable asset.
La vida salvaje y los hábitats amenazados son un bien precioso e irremplazable.
EnglishNot least, the World Wildlife Fund has been very vocal in its condemnation of these deals.
Y para no ser menos, WWF/ Adena ha alzado su voz condenando dichos acuerdos.
EnglishNot least, the World Wildlife Fund has been very vocal in its condemnation of these deals.
Y para no ser menos, WWF/Adena ha alzado su voz condenando dichos acuerdos.
EnglishMany wildlife populations are already affected by these compounds.
Muchas poblaciones animales ya han sufrido los efectos de estos compuestos.
EnglishThe European Union is one of the major markets for wildlife products.
La Unión Europea es uno de los mayores mercados de productos silvestres.
EnglishLivelihoods and biodiversity suffer as a result of overexploitation of wildlife for food.
Por ello es evidente que no se trata de un problema fácil de abordar.
EnglishA civil protection expert photographing the damage caused to wildlife by red sludge in Hungary.
Un experto en protección civil fotografía los daños causados por el lodo rojo en Hungría.
EnglishSeveral conservancies are now completely devoid of wildlife.
Varias zonas de conservación se han quedado completamente sin vida salvaje.
EnglishMercury and its compounds are highly toxic to humans, ecosystems and wildlife.
El mercurio y sus compuestos son extremadamente tóxicos para los seres humanos, los ecosistemas y la naturaleza.
EnglishMercury and its components are highly toxic to humans, ecosystems and wildlife.
El mercurio y sus componentes son extremadamente tóxicos para los seres humanos, los ecosistemas y la naturaleza.
EnglishIndeed, there must be specific measures for wildlife, game and all rare breeds.
Las especies salvajes, la caza y todas las especies con una población reducida deben ser objeto de medidas específicas.
EnglishThere is a continuing threat to other wildlife from eating toxic fish.
Existe un riesgo permanente para otros animales derivado de la posibilidad de que se alimenten con peces tóxicos.
EnglishMountains are areas that contain some of the few remaining wildlife sanctuaries left in Europe.
Las montañas son regiones que contienen algunos de los pocos santuarios de vida salvaje que quedan en Europa.
Englishmechanical protection against damage by wildlife
EnglishThe fact is ignored that trapping is an important part of caring for wildlife and the environment.
Hacen caso omiso del hecho de que la caza sea una parte importante del cuidado de la vida salvaje y del medio ambiente.
EnglishWhy is WWF (World Wildlife Fund) at Davos? WWF works to protect Earth's most special places.
¿Por qué está el WWF (Foro Mundial para la Naturaleza) en Davos? El WWF trabaja en proteger muchos lugares especiales del planeta.
EnglishEconomic development can only take place on a par with social and cultural progress and wildlife conservation.
El desarrollo económico sólo debería darse a la par del progreso social y cultural y de la conservación de la naturaleza.
EnglishIn large-scale infrastructure projects, for example, for the building of ʼ wildlife overpasses '.
En el caso de las grandes obras infraestructurales, por ejemplo, a la construcción de los llamados viaductos para los animales salvajes.
Englishbenefits of the use of wildlife
EnglishIn large-scale infrastructure projects, for example, for the building of ʼwildlife overpasses'.
En el caso de las grandes obras infraestructurales, por ejemplo, a la construcción de los llamados viaductos para los animales salvajes.

Αλλα λόγια