ισπανική μετάφραση του όρου «which a person»

EN

«which a person» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «which a person».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «which a person» στα ισπανικά

which επίθετο
which αντωνυμία
to which σύνδεσμος
Spanish
A ουσιαστικό
a άρθρο
Spanish
a
Spanish
person ουσιαστικό
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «which a person» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Englishfor everyone, a society in which each person has his or her place and in which
encaminados a crear para todos una vida mejor, una sociedad en la que cada
Englishby reciprocally exchanging the gifts with which each person is enriched by
intercambio mutuo de los dones que cada cual posee por la gracia del Espíritu
Englishdifferent future, in which each person and each people will be recognised and
buscar con empeño un futuro diferente, en el que se reconozca y promueva a
Englishin communion with the Father, to which every person is freely called in the Son
consiste en la comunión con el Padre, a la que todo hombre está llamado
Englishspiritual context in which each person may live this period of life with dignity and fullness.
toda persona pueda vivir con dignidad y plenitud esa etapa de la vida.
EnglishAnother area for conversion, in which a person can and should work
EnglishThis is about the individual fate of human beings, in which every person's story is different.
Se trata del destino individual de seres humanos, cada uno de ellos con una historia personal diferente.
EnglishThis treatment should be received in any Member State in which a person is a victim of a crime.
Este trato se le debe dispensar en cualquier Estado miembro en cuyo territorio ha sido víctima del delito.
EnglishWhat, in your opinion, should be the age at which a person can retire to well-earned leisure?
¿Cuál debe ser, en su opinión, la edad a la que una persona pueda jubilarse para disfrutar de un ocio bien merecido?
EnglishWhy is there not a computer with an alarm signal stored in it by means of which a person of this kind is denied access?
¿Porque no hay un ordenador que contenga una señal de alarma que salte para impedir el acceso a esta persona?
EnglishTo date, the Chinese authorities have not accepted responsibility for this incident, in which one person was killed.
A fecha de hoy, las autoridades chinas no han asumido su responsabilidad por el incidente, en que murió una persona.
EnglishAnother area for conversion, in which a person can and should work tirelessly, concerns human life issues.
La conversión con respecto al tema del respeto a la vida humana es otro de los aspectos sobre los cuales puede y debe trabajarse incansablemente.
EnglishNot so long ago, a Christian bookshop in Eastern Turkey was besieged by armed soldiers, as a result of which one person was killed and 26 wounded.
No hace mucho el ejército atacó con armas de fuego una librería cristiana en Turquía oriental causando un muerto y 26 heridos.
EnglishBounce rate is the percentage of single-page visits or visits in which the person left your site from the entrance (landing) page.
El porcentaje de rebote el porcentaje de visitas a una sola página o visitas en las que el usuario ha abandonado su sitio desde la página de acceso (destino).
EnglishI would like to underline that this is a principle according to which a person found irregularly on the territory of a Member State is returned to the state of first entry into the EU.
Quisiera destacar que según este principio cualquier persona que se encuentre en un Estado miembro en situación ilegal podrá ser devuelta al Estado de primera entrada en la UE.
EnglishTheir employment should, like that of Members of Parliament themselves, be governed by the legislation of the home country or the legislation of the country in which the person is actually resident.
La contratación ha de vincularse, exactamente igual que ocurre en el caso de los diputados, a la legislación del país de origen o del país de residencia permanente.
EnglishFor us to be able to accept such a decision in Germany, we must, of course, also be able to have a say in the matter of the grounds on which a person is accepted or rejected in France.
Para que podamos aceptar una decisión semejante en Alemania, tenemos que poder discutir, naturalmente, las razones por las que alguien es a reconocido o no es reconocido en Francia.
EnglishIn truth, he is referring to that "new" and "eternal" life which consists in communion with the Father, to which every person is freely called in the Son by the power of the Sanctifying Spirit.
Se refiere a aquella vida « nueva » y « eterna », que consiste en la comunión con el Padre, a la que todo hombre está llamado gratuitamente en el Hijo por obra del Espíritu Santificador.
EnglishAnd the bottom line is that we need to ban from our waters any vessel for which the person responsible is not clearly identified, cannot be located, is not credit-worthy or is not completely insured.
Y en el fondo, necesitamos expulsar de nuestras aguas todos aquellos buques cuyo responsable no esté claramente identificado, no esté localizable, no sea solvente o no esté completamente asegurado.

Αλλα λόγια

English
  • which a person

Δείτε το Αγγλο-ελληνικό λεξικό της bab.la.