ισπανική μετάφραση του όρου «which»

EN

«which» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
which {αντων.}
volume_up
which {επιθ.}
volume_up
to which {συνδ.}
ES
volume_up
of which {επιθ.}
ES
volume_up
which one {αρσ./θηλ.αντων.}
ES
EN

which {αντωνυμία}

volume_up
which (επίσης: what, whichever)
volume_up
cuál {αντων.}
Another point which was made by some of you was: what is the level of ambition?
Otro comentario realizado por uno de ustedes ha sido: ¿cuál es el grado de ambición?
¿Cuál de estas prioridades es o cuáles son prioritarias para la Comisión?
Therefore the important issue at the moment is the method which we must follow.
Por eso, lo importante en este momento es cuál debe ser el método que debemos seguir.
which (επίσης: whichever)
Which Member States support the improved Treaty, and which reject it?
¿Cuáles son los Estados miembros que apoyan el Tratado mejorado, y cuáles los que lo rechazan?
I should also say something briefly about which amendments we are accepting and which we are not.
Sólo puedo decir brevemente cuáles son las enmiendas que aceptamos y cuáles no.
You can decide which installed gadgets to put on Sidebar and which gadgets to remove.
Puede decidir cuáles de los gadgets instalados desea colocar en Windows Sidebar y cuáles quitar.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «which» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishIn other words, it concerns substances on which information is already available.
Es decir, se trata de aquellas sustancias sobre las que ya se tiene información.
EnglishThe other part, which has aroused by far the most interest today, is Article 186.
La otra parte, que es la que ha planteado mayor interés hoy, es el artículo 186.
EnglishI come from the Tyrol, a region which is very heavily affected by car emissions.
Provengo del Tirol, una región muy afectada por las emisiones de los automóviles.
EnglishI voted in favour of this report, which recommends that this proposal be adopted.
He votado a favor de este informe, que recomienda que se apruebe esta propuesta.
EnglishThere were two regulations, one of which has already been adopted by this House.
Existen dos reglamentos, uno de los cuales ya ha sido aprobado por esta Asamblea.
EnglishThis is one topic which will certainly be debated in Cork in a few days' time.
Este es uno de los temas que, sin duda, se debatirá dentro de unos días en Cork.
EnglishThese four parts, which are each of independent importance, must be coordinated.
Estas cuatro partes, cuya importancia es independiente, deben ser coordinadas.
EnglishAquaculture is undoubtedly the alternative to overfishing, which has no future.
Sin duda la acuicultura es la alternativa a la sobrepesca, que no tiene futuro.
EnglishThis is one of the dossiers into which I personally put in a great deal of work.
Este fue uno de los expedientes en los que realmente me he empeñado personalmente.
EnglishThat is an important matter which also merits much attention in this Parliament.
Es una cuestión importante, que también merece la atención de este Parlamento.
Englishgoes directly to the heart of the problem: today in a Europe which is new with
incide directamente en el meollo del problema: hoy, en una Europa nueva respecto
Englishrelationship to the objective moral order established by God, of which a right
profunda con el orden moral objetivo, establecido por Dios, cuyo fiel intérprete
Englishlong as we are on earth, but it is one made possible by grace, which enables us
un límite mínimo que no hay que sobrepasar, sino como una senda abierta para un
EnglishIt also reflects the direction in which the Constitutional Treaty was taking us.
También refleja el rumbo en que nos estaba llevando el Tratado Constitucional.
Englishreligious and laity of that cherished community, which I hope to meet as soon as
amada comunidad, con la que espero poder encontrarme tan pronto como la divina
Englishbequeathed to various peoples a rich patrimony, which all have zealously worked
rico patrimonio, que todos se han esforzado por conservar con fervor a lo largo
EnglishHow great is the damage which has already been caused to the European economy?
¿De qué magnitud es el daño que se ha causado hasta ahora a la economía europea?
EnglishThese include trauma and psychological conditions, which play an important role.
Entre ellos los traumas y los estados psicológicos desempeñan un papel importante.
EnglishThis is a result of globalisation, which affects everything, including education.
Es el resultado de la globalización, que afecta a todo, inclusive la educación.
EnglishThe time must come for peaceful co-existence of the kind which we have in Europe.
Debe llegar el momento de la coexistencia pacífica como la que tenemos en Europa.