ισπανική μετάφραση του όρου «we need another»

EN

«we need another» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «we need another».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «we need another» στα ισπανικά

we αντωνυμία
need ουσιαστικό
to need ρήμα
another επίθετο
another αντωνυμία

Παραδείγματα χρήσης του όρου «we need another» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI think that following the historic breakthrough we need another period of Solidarity.
Considero que tras su irrupción histórica, necesitamos otro período de Solidaridad.
EnglishWe must also recognise that we need another type of economic and financial policy.
Hemos de considerar también que necesitamos otra forma de política económica y de praxis económica.
EnglishWe need another few years to work on incorporating these aspects.
English. - Mr President, so, we need another initiative do we?
en nombre del Grupo IND/DEM. - (EN) Señor Presidente, de modo que necesitamos otra iniciativa, ¿no es cierto?
EnglishIt is particularly unfortunate that we need another disaster to put this topic on the agenda.
Resulta especialmente desafortunado que necesitemos un nuevo desastre para incluir este tema en el orden del día.
EnglishAs Mr Verhofstadt said, we need another way.
Como ha dicho el señor Verhofstadt, necesitamos otra forma de actuar.
EnglishWe need another great leap forward.
EnglishI do not see why we need another.
EnglishFive percent sounds like a lot, at least it does if we go home to our own capital cities and explain that we need another 5%.
Esta cifra puede parecer mucho, al menos cuando vayamos a nuestras capitales y expliquemos que necesitamos otro 5 %.
EnglishI do not think we need another vote.
EnglishWe need another motor to replace it.
EnglishWhy do we need another 200 new jobs?
EnglishIt is not that we need another year or two because we have elections next year; it is that we need a solution for the future!
Tenemos que embarcarnos en una expansión general de los servicios de información y tenemos que modificar nuestras prioridades.
EnglishWe need another Nuremberg, because innocent victims are victims, regardless of who has committed crimes against them.
Necesitamos otro Nuremberg, porque las víctimas inocentes son víctimas, independientemente de quién haya cometido crímenes contra ellas.
EnglishNow we need another commitment.
EnglishIt is not that we need another year or two because we have elections next year; it is that we need a solution for the future!
No se trata de que precisemos uno o dos años más porque vayamos a celebrar elecciones el año que viene, ¡es que necesitamos una solución para el futuro!
EnglishThe FAO says that we need another $ 14.5 million to establish programmes to help North Korea to grow seed crops that will produce some kind of harvest for them again.
La FAO dice que son necesarios 14, 5 millones de dólares para desarrollar programas, para darles semillas y que puedan tener de nuevo una cosecha.
EnglishIf we need another year, we will take another year to get where we need to be in order to save the planet and provide a future for our children and grandchildren.
Si nos hace falta un año más, tardaremos un año más en llegar a donde tengamos que llegar para salvar el planeta y garantizar el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos.

Αλλα λόγια

English
  • we need another

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.