ισπανική μετάφραση του όρου «upon many»

EN

«upon many» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «upon many».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «upon many» στα ισπανικά

upon μετοχή
Spanish
many επίθετο
many επίρρημα
Spanish
many αντωνυμία

Παραδείγματα χρήσης του όρου «upon many» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIt is an area that touches upon many aspects of health and consumer policy.
Es una cuestión que afecta a muchos aspectos de la política de salud y de consumo.
EnglishThe subject of the Global AIDS and Health Fund was touched upon by many speakers.
El tema del Fondo Global para la Salud y contra el SIDA lo han mencionado muchos oradores.
EnglishHowever, we must not make too many demands upon the agency or it will fail in the beginning.
El señor Pę k se ha opuesto rotundamente a esto: los contribuyentes europeos pagarán.
EnglishHowever, we must not make too many demands upon the agency or it will fail in the beginning.
Ahora bien, no debemos exigir demasiado de esta agencia o fracasará desde el principio.
EnglishThe problem of the size and transparency of businesses has been touched upon many times.
Los problemas del tamaño y la transparencia de las empresas ya ha sido abordado repetidamente.
EnglishThere are, therefore, many demands upon the European Investment Bank.
EnglishMany look upon this constitution as if it were the end in itself.
EnglishI am stressing that point in particular because it has been touched upon in many of the speeches we have heard.
Lo subrayo especialmente pues esto ha desempeñado un papel en muchas intervenciones.
EnglishBesides, it contains too many improvements upon the status quo.
EnglishThere are many key issues, such as development, which rely upon many voices to get a point of view across.
Acojo con agrado la estrecha colaboración de los Estados miembros en las negociaciones en el seno del FMI.
EnglishBut the 200 grammes that make up the difference will be seized upon by many private and therefore profitable bodies.
Pero los 200 gramos de diferencia, serán codiciados por numerosos organismos privados y, por tanto, rentables.
EnglishThere are many key issues, such as development, which rely upon many voices to get a point of view across.
Hay muchos temas clave, como el desarrollo, que se apoyan en un gran número de voces para lograr que se acepte un punto de vista.
EnglishIn practice, employers have, upon employing people, in many cases put pressure on them to accept longer working hours.
En la práctica, las empresas han presionado en muchos casos a los trabajadores para que aceptaran jornadas de trabajo más largas.
EnglishThis is an important package of measures that have a major, very specific impact upon a great many people within Europe.
Se trata de un importante paquete de medidas que tiene un notable impacto muy específico sobre muchas personas dentro de Europa.
EnglishThere are many key issues, such as development issues, which rely upon many voices at the table to get a point of view across.
En ciertos casos, la reducción de la UE a una sola voz podría tener un efecto patente en el peso de la opinión internacional.
EnglishThere are key issues including development issues which rely upon many voices at the table to get a point of view across.
Hay muchas cuestiones clave, como la del desarrollo, que se apoyan en un gran número de voces para lograr que se acepte un punto de vista.
EnglishThere are many key issues, such as development issues, which rely upon many voices at the table to get a point of view across.
Hay muchas cuestiones clave, como la del desarrollo, que se apoyan en un gran número de voces para lograr que se acepte un punto de vista.
English   Ladies and gentlemen, I would like to thank the Commissioner for her report, even if there are many points upon which I do not agree with her.
   Señorías, quiero dar las gracias a la Comisaria por su informe, aunque hay muchos puntos en los no estoy de acuerdo con ella.
English. - (MT) This is an extremely important report and that should be considered as the basis upon which many future decisions will be built.
por escrito. - (MT) Este informe resulta tremendamente importante y debería considerarse como la base muchas decisiones futuras.
EnglishIn any event, it shows understanding for the need for reforms, as well as understanding for the fact that this touches upon many social aspects.
En cualquier caso, refleja comprensión de la necesidad de reformas, así como del hecho de que esto afecta a muchos aspectos sociales.

Αλλα λόγια

English
  • upon many

Περισσότερες μεταφράσεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό της bab.la.