ισπανική μετάφραση του όρου «up implementation of»

EN

«up implementation of» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «up implementation of».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «up implementation of» στα ισπανικά

to be up to ρήμα
up επίρρημα
to up ρήμα
up! επιφώνημα
Spanish
implementation ουσιαστικό
implement ουσιαστικό
to implement ρήμα
of επίθετο
Spanish
of μετοχή
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «up implementation of» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI urge them to speed up implementation of this important initiative.
Les insto a que aceleren la aplicación de esta importante iniciativa.
EnglishI ask the Commission what can be done to speed up implementation in this particular area.
Pregunto a la Comisión qué se puede hacer para acelerar la aplicación en ese sector determinado.
EnglishLastly, I wish to say that I do not believe that the solution lies simply in stepping up implementation of the law.
Por ultimo, no creo que la solución pase por el refuerzo de la aplicación de la ley.
EnglishWe can take legal measures to follow up implementation.
EnglishThere should be compliance, however, with the N+2 rule, as it will help shore up implementation of the Structural Funds.
Sin embargo, debería cumplirse la norma n+2, dado que esto ayudaría a reforzar la ejecución de los Fondos Estructurales.
EnglishI therefore call upon the European Commission to put pressure on the Member States to speed up implementation of the necessary reforms.
Por tanto, pido a la Comisión Europa que presione a los Estados miembros para acelerar la aplicación de las reformas necesarias.
EnglishIf we want to make EU 2020 a reality, the Member States will have to step up implementation of the Services Directive.
Si queremos hacer realidad la Estrategia Europa 2020, los Estados miembros tendrán que acelerar la transposición de la Directiva relativa a los servicios.
EnglishI urge you to write to the Member States I have just mentioned, to speed up implementation of this important directive.
Le insto a que se ponga en contacto con los Estados miembros que acabo de citar, para que actúen con celeridad en la aplicación de esta Directiva tan importante.
EnglishIt will improve management of, and compliance with, environmental regulations, speed up implementation, and improve environmental management.
Mejorará la gestión y el cumplimiento de las disposiciones medioambientales, acelerará la puesta en práctica y perfeccionará la gestión medioambiental.
EnglishThe recovery is still fragile, however, as I said, and we need to speed up implementation of the Lisbon agenda and continue our structural reforms.
Sin embargo, la recuperación todavía es frágil, y necesitamos acelerar la aplicación de la agenda de Lisboa y seguir con nuestras reformas estructurales.
EnglishIt will pay particular attention to the common immigration policy and to speeding up implementation of the integrated Schengen and VIS Project systems.
Prestaremos atención presupuestaria especial a la política de inmigración común y a la puesta en marcha acelerada de los sistemas integrados de Schengen y al Proyecto VIS.

Αλλα λόγια

English
  • up implementation of

Δείτε το Αγγλο-ελληνικό λεξικό της bab.la.