ισπανική μετάφραση του όρου «unregulated»

EN

«unregulated» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
regulated {επιθ.}

EN unregulated
volume_up
{επίθετο}

1. γενικός

unregulated
volume_up
sin regular {αρσ./θηλ. επιθ.}
No es cierto que queramos dejarlo sencillamente sin regular.
Is the Commission aware that, throughout Europe, this sector is almost entirely unregulated?
¿Reconoce la Comisión que en toda Europa este sector está casi totalmente sin regular?
Minimum standards have therefore now been established, as domestic workers form the largest unregulated sector in the world.
Por lo tanto, ahora se han establecido normas mínimas, ya que los trabajadores domésticos forman el mayor sector sin regular del mundo.
unregulated
volume_up
alegal {επιθ.}

2. "undisciplined"

unregulated (επίσης: topsy-turvy, disordered, disorderly, straggly)
volume_up
desordenado {επιθ.}

3. "competition, growth"

unregulated (επίσης: available, empty, liberal, loose)
volume_up
libre {επιθ.}
free and unregulated movement of capital and the existence of offshore financial centres;
el movimiento libre y no reglamentado de capitales y la existencia de centros financieros en el extranjero;
Certainly we are not so naive as to believe that the unregulated play of the market will do the trick.
Ciertamente no somos tan inocentes como para pensar que el libre juego del mercado vaya a arreglar la cuestión.
A listing under CITES Appendix II would put an end to unregulated international trade in shark products which is one of the key drivers of their exploitation.
Una lista bajo el Apéndice II de CITES terminaría con el libre comercio internacional de productos procedentes de tiburones que es uno de los puntos clave de su explotación.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «unregulated» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThat is an important value in our in some respects totally unregulated society.
Este es un valor muy importante en nuestra sociedad carente muchas veces de normas.
EnglishCommunity system against illegal, unreported and unregulated fishing (debate)
Sistema comunitario contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (debate)
EnglishThese labels have, until now, been unregulated, confusing and often misleading.
Hasta ahora, estas etiquetas no estaban reguladas, eran confusas y a menudo engañosas.
EnglishThis most certainly does not mean that these services therefore should go unregulated.
Por supuesto, esto no quiere decir que dichos servicios deban desreglamentarse.
EnglishI would like to say something about illegal, unreported and unregulated fishing.
Quisiera decir algo también acerca de la pesca ilegal, no documentada y no reglamentada.
EnglishModern civilisation is rightly offended by this unregulated trade in death.
Ofende a la civilización moderna ese comercio de la muerte no reglamentado.
EnglishThe Internet is a powerful tool but it must not be an unregulated area.
Internet es un magnífico instrumento, pero no debe constituir una zona sin ley.
EnglishWhile sport and the number of competitions are left unregulated, drugs will be used.
Mientras no se haya reglamentado el deporte y el número de competiciones, habrá dopaje.
EnglishAbove all, it is necessary to deal with the unregulated legal status of the Arctic region.
Sobre todo, es necesario abordar el estatus legal desregulado de la región ártica.
EnglishIt will discourage unregulated, unsustainable exploitation of forests.
Este Reglamento luchará contra una explotación forestal no regulada e insostenible.
EnglishCommunity system against illegal, unreported and unregulated fishing (
Sistema comunitario contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (
EnglishIndeed, you must not think that the Internet is completely unregulated.
EnglishA European market that enjoys rights to unregulated production is not desirable today.
Un mercado europeo que disfrute de derechos para una producción desregulada no es deseable actualmente.
EnglishIn others unregulated landfills in inappropriate places are a health hazard.
En otros países, los vertederos no reglamentados y en lugares inadecuados representan un peligro para la salud.
EnglishUnregulated meat is imported from thousands of miles away at the expense of native farmers.
Tenemos carne irregular que es exportada desde miles de kilómetros a expensas de los productores nativos.
EnglishWe are talking about illegal, unregulated, undeclared fishing.
EnglishThis is called for in the FOA plan of action on illegal, unregulated and unreported fishing.
Así se pide en el Plan de Acción Internacional de la FAO sobre la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada.
Englishpolitical manipulation, unregulated commercialization and privatization in
EnglishThe reality is that such mass and unregulated immigration brings with it massive social problems.
La realidad es que tal inmigración masiva y falta de reglamentación trae consigo enormes problemas sociales.
EnglishIt is not an unregulated landmass like the Antarctic.