ισπανική μετάφραση του όρου «unfocused»

EN

«unfocused» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
unfocused {επιθ.}
volume_up
focused {επιθ.}

EN unfocused
volume_up
{επίθετο}

1. "gaze"

unfocused (επίσης: departed, faraway, obscure, random)
volume_up
perdido {επιθ.}
unfocused (επίσης: unfocussed)
volume_up
extraviado {επιθ.}

2. "lens, picture"

unfocused (επίσης: out of focus, unfocussed)
volume_up
desenfocado {επιθ.}
So far, Mr President, I have the impression that they are being treated absolutely correctly and that therefore this debate is unfocused.
Hasta ahora, señor Presidente, mi impresión es que el tratamiento está siendo absolutamente correcto y que, por lo tanto, este debate está desenfocado.
unfocused (επίσης: unfocussed)
volume_up
fuera de foco {επιθ.} [Λατ.Αμερ.]

3. "energy"

unfocused (επίσης: unfocussed)
volume_up
no canalizado {επιθ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «unfocused»:

unfocused
English
focused
English

Παραδείγματα χρήσης του όρου «unfocused» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThis aid was burdensome, unfocused and distorted intra-Community trade.
Dichas ayudas eran onerosas, no específicas y distorsionaban la competencia intracomunitaria.
EnglishThis is necessary, but the proposals are unfocused in their effect.
EnglishBut, on the other hand, it is rather an unfocused debate.
EnglishIt has lots of great ideas but it is very unfocused and it is also very underdeveloped at this stage.
Contiene muchísimas ideas excelentes pero no es nada específico y por el momento está poco desarrollado.
EnglishThe regulation is piecemeal and unfocused.
EnglishIn the words of Mr Poettering, the chairman of our group, this amounts to unfocused administrative micro-management within Parliament.
En palabras del señor Poettering, el Presidente de nuestro Grupo, esto equivale a una microgestión administrativa difusa dentro del Parlamento.
EnglishThey are rather the product of an unfocused and inchoate rage against anyone who wears pinstripes or anyone who works in financial services.
Son más bien fruto de una ira rudimentaria y general contra cualquiera que vista raya diplomática o cualquiera que trabaje en los servicios financieros.
EnglishIn the European semester, Parliament wants to focus on a series of discussions, which are currently unfocused and do not fit with public opinion.
Este Parlamento quiere que en el semestre europeo se concentren una serie de discusiones que están ahora dispersas y que no llegan a la opinión pública.
EnglishThe communication gives an overview of the 50 instruments to build the single market, which have, up to now, been used in an unfocused and fragmented way.
La comunicación ofrece una visión global de los cincuenta instrumentos para la construcción de un mercado único que, hasta la fecha, se han utilizado de un modo poco enfocado y fragmentado.
EnglishBut I have to say both as a citizen and as a parliamentarian that the discussions so far have seemed to me turgid, unfocused and to show a lack of political will and motivation.
Pero he de decir, como ciudadano y como diputado, que los debates celebrados hasta ahora me han parecido ampulosos, imprecisos y reveladores de una falta de voluntad y de motivación políticas.