ισπανική μετάφραση του όρου «to undermine»

EN

«to undermine» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
to undermine {μεταβ.ρ.}
EN

to undermine [undermined|undermined] {μεταβατικό ρήμα}

volume_up
1. γενικός
to undermine
However, flexibility should not undermine the credibility of the directive.
Sin embargo, la flexibilidad no debe socavar la credibilidad de la Directiva.
It is clear that efficiency must not undermine the necessary accountability.
Es evidente que la eficacia no ha de socavar la necesaria obligación de rendir cuentas.
We therefore disagree with the proposals intended to undermine this principle.
Por lo tanto, no estamos de acuerdo con las propuestas que pretenden socavar este principio.
to undermine
volume_up
minar {μεταβ.ρ.} [μεταφ.]
However, the relevant arrangements must not undermine the system as a whole.
Sin embargo, los acuerdos relevantes no deben minar el sistema en su conjunto.
Esto crea miedo, lo que puede minar la confianza de los consumidores.
Además, nuestra lucha por la seguridad no puede y no debe minar la libertad.
to undermine (επίσης: to weaken)
2. "health, strength"
No queremos debilitar esa actitud en el Consejo de Gobierno.
We also believe that this definition could undermine consistency of regulatory action.
Asimismo creemos que esta definición podría debilitar la coherencia de la acción reguladora.
Such additions could enrich rather than undermine the substance and balance of the Treaty.
Esas adiciones enriquecerían, en lugar de debilitar, la esencia y el equilibrio del Tratado.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to undermine» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishResolutions of this kind undermine the credibility of the European institutions.
Este tipo de resoluciones debilita la credibilidad de las instituciones europeas.
EnglishThey must not interfere with or undermine the independence of the central bank.
No deben obstaculizar ni poner en peligro la independencia del Banco Central.
EnglishSuch a policy would undermine the social and economic fabric of our societies.
Semejante política dañaría la estructura social y económica de nuestras sociedades.
EnglishI am therefore opposed to Amendment 40, because it would undermine safety at work.
Por tanto, me opongo a la enmienda 40, porque socavaría la seguridad en el trabajo.
EnglishAccordingly, if they are part of it, surely they cannot be said to undermine it?
Por consiguiente, si forman parte de éste¿sin duda no se podrá decir que lo debiliten?
EnglishHowever, the relevant arrangements must not undermine the system as a whole.
Sin embargo, los acuerdos relevantes no deben minar el sistema en su conjunto.
EnglishThis would seriously undermine the capacity of the Commission to apply this measure.
Esto perjudicaría gravemente la capacidad de la Comisión para aplicar esta medida.
EnglishThe Commission proposal, however, will undermine these prospects for a long time.
La propuesta de la Comisión deteriorará estas relaciones por mucho tiempo.
EnglishAccordingly, if they are part of it, surely they cannot be said to undermine it?
Por consiguiente, si forman parte de éste ¿sin duda no se podrá decir que lo debiliten?
EnglishThese factors undermine the trust that is necessary for judicial cooperation.
Estos factores socavan la confianza necesaria para la cooperación judicial.
EnglishHowever, flexibility should not undermine the credibility of the directive.
Sin embargo, la flexibilidad no debe socavar la credibilidad de la Directiva.
EnglishThe text you have read to us manages to undermine the entire Barnier proposal.
El texto que usted nos ha leído echa por tierra toda la propuesta Barnier.
EnglishTo take away this authority is to undermine the sovereignty of Member States.
Eliminar sus competencias equivale a menoscabar la soberanía de los Estados miembros.
EnglishFurthermore, our fight for security cannot and must not undermine freedom.
Además, nuestra lucha por la seguridad no puede y no debe minar la libertad.
EnglishI am afraid that some Member States may undermine the purpose of the EU Blue Card.
Me preocupa que algunos Estados miembros puedan socavar el propósito de la tarjeta azul.
EnglishInspire puts all that at risk and will undermine its successful commercial operation.
Inspire pone todo esto en peligro y minará su próspera actividad comercial.
EnglishWe must not allow the pain of transition to undermine the whole European project.
No podemos permitir que el dolor de la transición haga peligrar todo el proyecto europeo.
EnglishIn addition, this would severely undermine our negotiating positions for the future FTA.
Además, eso debilitaría seriamente nuestras posiciones para negociar el futuro ALC.
EnglishIt is a fact that uncontrolled arms exports undermine global security.
Es un hecho que la exportación incontrolada de armas socava la seguridad mundial.
EnglishIt is clear that efficiency must not undermine the necessary accountability.
Es evidente que la eficacia no ha de socavar la necesaria obligación de rendir cuentas.

«undermine the goal» Ισπανικά μετάφραση

undermine the goal
Spanish
  • socavar el objetivo
More chevron_right

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.