ισπανική μετάφραση του όρου «UNCITRAL Model»

EN

«UNCITRAL Model» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «UNCITRAL Model».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «UNCITRAL Model» στα ισπανικά

model ουσιαστικό
model επίθετο
to model ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «UNCITRAL Model» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishLegislation based on the UNCITRAL Model Law has been enacted in some 20 States.
Se ha promulgado legislación basada en la Ley Modelo de la CNUDMI en unos 20 Estados.
EnglishLegislation based on the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency has been adopted in:
Se han promulgado leyes basadas en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la insolvencia transfronteriza en:
EnglishGuide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Public Procurement, 2012
Guía para la incorporación al derecho interno de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública, 2012
EnglishThe 2011 Model Law replaces the 1994 UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services.
La Ley Modelo de 2011 reemplaza la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública de Bienes, Obras y Servicios de 1994.
EnglishRevised Guide to Enactment to accompany the UNCITRAL Model Law on Public Procurement
Revisión de la Guía para la incorporación al derecho interno que acompañará a la nueva versión de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública
EnglishUNCITRAL Index of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration Indexed by jurisdiction and date.
Índice de la CNUDMI relativo a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional Indizado por foros nacionales y fechas.
EnglishLegislation based on the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration as adopted in 1985 has been enacted in:
Se han promulgado leyes basadas en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional conforme al texto aprobado en 1985, en:
EnglishUNCITRAL Index of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration Indexed by MAL Thesaurus keyword - part two.
Índice de la CNUDMI relativo a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional Indizado bajo la clave MAL Thesaurus (segunda parte).
EnglishDraft UNCITRAL Model Law on Public Procurement - Proposals for revised chapter IV and an additional provision for chapter I
Proyecto de ley modelo de la CNUDMI sobre la contratación pública - Propuestas de revisión del capítulo IV y de disposición suplementaria en el capítulo I
EnglishUNCITRAL Index of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration Indexed by MAL Thesaurus keyword - part three.
Índice de la CNUDMI relativo a la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional Indizado bajo la clave MAL Thesaurus (tercera parte).
EnglishTexts resulting from the work of UNCITRAL include conventions, model laws, legal guides, legislative guides, rules, and practice notes.
Entre los textos preparados por la CNUDMI figuran convenciones, leyes modelo, guías jurídicas, guías legislativas, reglamentos y notas prácticas.
EnglishSettlement of commercial disputes - Draft Guide to Enactment of the UNCITRAL [Model Law on International Commercial Conciliation]
Arreglo de controversias comerciales - Proyecto de Guía para la promulgación de la [Ley Modelo de la Conciliación Comercial Internacional] de la CNUDMI
EnglishWhat is the difference between the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985) and the UNCITRAL Arbitration Rules?
¿Cuál es la diferencia entre la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional (1985) y el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI?
English(a) Indicates legislation based on the text of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration with amendments as adopted in 2006.
(a) Norma legal basada en el texto de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional con las enmiendas aprobadas en 2006.
EnglishState "" is listed under the "Status of Conventions and Enactments of UNCITRAL Model Laws" as having signed a particular UNCITRAL Convention.
En el documento "Situación de las convenciones y de las leyes modelo de la CNUDMI" figura un Estado "X" como signatario de una convención determinada.
EnglishIn addition, the Recommendation encourages States to adopt the revised article 7 of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.
Asimismo, la recomendación alienta a los Estados a adoptar el artículo 7 revisado de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional.
EnglishThe UNCITRAL Model Law provides a pattern that law-makers in national governments can adopt as part of their domestic legislation on arbitration.
La Ley Modelo es un arquetipo de texto legal para que los legisladores consideren la conveniencia de incorporarlo a su derecho interno en materia de arbitraje.
EnglishInterpretation and application of selected concepts of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency relating to centre of main interests (COMI)
Interpretación y aplicación de determinados conceptos de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relacionados con el centro de los principales intereses
EnglishInterpretation and application of selected concepts of the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency relating to centre of main interests (COMI)
Interpretación y aplicación de determinados conceptos enunciados en la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza relacionados con el centro de los principales intereses
EnglishChapter II expands upon article 27 of the UNCITRAL Model Law, discussing the various ways in which cooperation in cross-border cases might be achieved.
En el capítulo II se desarrollan las disposiciones del artículo 27 de la Ley Modelo de la CNUDMI y se examinan las diversas formas en que puede lograrse la cooperación en casos transfronterizos.

Αλλα λόγια

English
  • UNCITRAL Model

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Ελληνο-αγγλικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .