ισπανική μετάφραση του όρου «UN bodies»

EN

«UN bodies» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «UN bodies».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «UN bodies» στα ισπανικά

UN ουσιαστικό
UN επίθετο
Spanish
un…
bodies ουσιαστικό
to body ρήμα
body ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «UN bodies» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishResources are only channelled through UN bodies and specialised NGOs.
Los recursos solo se canalizan a través de órganos de las Naciones y ONG especializadas.
EnglishThat falls within the remit of other bodies: the UN and NATO.
Las acciones militares incumben a otros órganos: las Naciones Unidas y la OTAN.
EnglishDemanding that it be made into one of the main UN bodies is one of the main means of achieving this goal.
Lo que debería cambiar realmente es el modo en que se elige a los candidatos.
EnglishThe European Union urges the Iraqi Government to cooperate fully with the UN and its supporting bodies.
La Unión Europea invita al Gobierno de Irak a cooperar plenamente con la ONU y con sus órganos subsidiarios.
EnglishWe in the EU can offer support in many ways in cooperation with the UN and international bodies.
Nosotros, en la Unión Europea, podemos prestar un apoyo muy diverso junto con las Naciones Unidas y los organismos internacionales.
EnglishIn relevant cases, aid should be provided by individual Member States or through UN bodies.
En casos relevantes, la ayuda debe ser proporcionada por los respectivos Estados miembros o a través de los organismos de las Naciones Unidas.
EnglishThe Forum is successful because it differs from UN governing bodies.
China responde al desafió de ciudades más pobladas y complejas Actualmente la mitad de toda el área en construcción en el mundo está en China.
EnglishWe must now demand that the representatives of all the delegated UN bodies be allowed into these camps.
Ahora debemos exigir que los representantes de todos los organismos delegados de las Naciones Unidas puedan entrar en esos campamentos.
EnglishWe need to improve our cooperation with the multinational organisations, the UN bodies and the Red Cross organisations.
Debemos mejorar nuestra cooperación con las organizaciones multinacionales, la familia de la ONU y las organizaciones de la Cruz Roja.
EnglishDemanding that it be made into one of the main UN bodies is one of the main means of achieving this goal.
La exigencia de que se convierta en uno de los organismos principales de las Naciones Unidas es uno de los principales medios para lograr este objetivo.
EnglishFor the country strategy papers, consultation with UN bodies present in the country is now obligatory.
En el caso de los documentos sobre estrategia por país, ahora es obligatorio consultar a los organismos de las Naciones Unidas presentes en el país en cuestión.
EnglishAid to non-EU countries should not be channelled via EU authorities but via UN bodies or else be given directly by the Member States.
Consideren la manera de trabajar del Tribunal de Cuentas estos días, y pregúntense si existe forma alguna de garantizar esa fidelidad.
EnglishIt is a problem faced not just by the Union but also by the UN, OSCE and other bodies engaged in international peace missions.
Es un problema al que se enfrenta no sólo la Unión, sino también las Naciones Unidas, la OSCE y otros organismos que se dedican a misiones internacionales de paz.
EnglishThe European Council welcomed the commitments to reform the main UN bodies, including the General Assembly, the Economic and Social Council and the Security Council.
Fue la mayor reunión de líderes mundiales que se ha visto jamás y espero que sea el comienzo de una nueva era de cooperación internacional.
EnglishFinally, we said there had to be free access for independent NGOs, free access for the UN human rights bodies and freedom of the press.
Por último, solicitamos que existiese acceso libre para las ONG independientes, acceso libre para los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y libertad de prensa.
EnglishAt the same time, as Mr Nielson has stated, the UN bodies' normal budgets have fallen, which means that we are suffering from a major lack of money.
Al mismo tiempo, como también lo señala el Sr. Nielson, los presupuestos normales de los órganos de Naciones Unidas han disminuido, lo que hace que tengamos muchos aprietos económicos.
EnglishAt the same time, as Mr Nielson has stated, the UN bodies ' normal budgets have fallen, which means that we are suffering from a major lack of money.
Al mismo tiempo, como también lo señala el Sr. Nielson, los presupuestos normales de los órganos de Naciones Unidas han disminuido, lo que hace que tengamos muchos aprietos económicos.
EnglishInternational aid efforts should be coordinated by organisations that have long experience and wide-ranging legitimacy, such as the UN and UN bodies.
Las organizaciones que tienen una dilatada experiencia y una legitimidad de amplio alcance, como las Naciones Unidas y sus organismos, deberían coordinar los esfuerzos de ayuda internacional.
EnglishThe European Council welcomed the commitments to reform the main UN bodies, including the General Assembly, the Economic and Social Council and the Security Council.
El Consejo Europeo agradeció los compromisos de reformar los principales organismos de las Naciones Unidas, incluyendo la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad.
EnglishIn the discharge report, a specific request was made for two reports, in the first instance about the management of the funds granted by the European Union to the UN bodies.
En el informe de aprobación de la gestión se piden específicamente dos informes, en primer lugar sobre la gestión de los fondos asignados por la Unión Europea a los organismos de las Naciones Unidas.
Αλλα λόγια
English
  • UN bodies

Ακόμα περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.