ισπανική μετάφραση του όρου «transported over»

EN

«transported over» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «transported over».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «transported over» στα ισπανικά

to transport ρήμα
transport ουσιαστικό
over ουσιαστικό
Spanish
over επίρρημα
over μετοχή
to over ρήμα
Spanish
over…

Παραδείγματα χρήσης του όρου «transported over» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishSpices, for example, can be transported over extremely long distances.
Por ejemplo, las especias pueden transportarse entre puntos muy distantes.
EnglishMeat can be transported over long distances; animals cannot.
La carne puede transportarse todo lo lejos que se desee y los animales no.
EnglishThis means that animals can also be transported over medium distances.
Esto significa que también se puede transportar a los animales recorriendo distancias intermedias.
EnglishIf animals are being transported over long distances, from Poland to Italy or from Lithuania to Italy, for example, of course the consumer pays.
Si los animales realizan largos viajes, de Polonia a Italia o de Lituania a Italia, por ejemplo, quien paga es el consumidor.
EnglishIt has encouraged an imbalance in the location of slaughter houses leading, as a result, to animals being transported over unreasonably long distances.
Ha fomentado una localización desequilibrada de mataderos con un transporte de animales inaceptable como consecuencia.
EnglishA protocol of action to improve the protection of the horses and donkeys transported over long distances was agreed in April.
En abril se aprobó un protocolo de medidas para mejorar la protección de los caballos y asnos que son transportados a través de largas distancias.
EnglishWhere animal transports are concerned, the issue is clear: whom does it benefit when animals are transported over long distances?
En lo que respecta al transporte de animales, la cuestión está clara:¿quién se beneficia cuando se transporta a los animales a larga distancia?
EnglishWhere animal transports are concerned, the issue is clear: whom does it benefit when animals are transported over long distances?
En lo que respecta al transporte de animales, la cuestión está clara: ¿quién se beneficia cuando se transporta a los animales a larga distancia?
EnglishI would remind you that as shown by the recent report of the Court of Auditors, control is practically lost over animals transported abroad.
Les recuerdo que, como muestra el reciente informe del Tribunal de Cuentas, se pierde prácticamente todo el control sobre los animales transportados al extranjero.
EnglishRoad freight will be taken off already congested motorways and transported over a shorter route by sea, saving time, money and carbon emissions.
Este transporte de mercancías se retirará de las autopistas ya congestionadas y se realizará por mar siguiendo una ruta más corta, lo que ahorrará tiempo, dinero y emisiones de carbono.
EnglishWe must not overlook the fact that radioactive material is regularly transported over long distances, not only within the European Union but also to and from other continents.
No olvidemos que se transportan materiales radiactivos con regularidad y a largas distancias en el interior de la Unión Europea, pero también teniendo como origen o destino otros continentes.
EnglishBut the aim must still be that live animals should not be transported over long distances, and that slaughtering should take place as close as possible to the place where the animal is reared.
No obstante, el objetivo debe seguir siendo que los animales vivos no sean transportados en trayectos prolongados y que sean sacrificados lo más cerca posible de su lugar de origen.
EnglishLarge quantities of polonium, a highly radioactive substance from the Russian nuclear cities, are misappropriated, transported all over Europe, and no one knows how it can have happened.
Grandes cantidades de polonio, una sustancia radiactiva procedente de las plantas nucleares rusas, han sido malversadas y transportadas por toda Europa sin que nadie sepa cómo ha podido ocurrir.
Αλλα λόγια
English
  • transported over

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Ελληνο-αγγλικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .