ισπανική μετάφραση του όρου «toward»

EN

«toward» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
toward {προθ.}
volume_up
towards {προθ.}
volume_up
towards {επιρ.}
volume_up
toward English {επιθ.}
ES
EN

toward {μετοχή}

volume_up
1. γενικός
toward (επίσης: at, on, to, within)
volume_up
a {προθ.}
Click the icon in the notification area and then drag it toward the desktop.
Haga clic en el icono del área de notificación y, a continuación, arrástrelo hacia el escritorio.
The new Government also promised reforms on the path toward EU membership.
El nuevo Gobierno prometió asimismo reformas en el proceso de adhesión a la UE.
It is not an attempt to move toward some kind of Europe-wide minimum wage.
No se trata de un intento de implantar una especie de salario mínimo a escala europea.
2. "in the direction of"
toward (επίσης: circa, into, to, towards, towards, towards)
Para desplazarse hacia abajo, gire la rueda hacia atrás (hacia usted).
Click the icon in the notification area and then drag it toward the desktop.
Haga clic en el icono del área de notificación y, a continuación, arrástrelo hacia el escritorio.
We have to ask: ' Progress toward what?' and 'Who is driving this movement?'
Hemos de preguntarnos: »¿Progresos hacia dónde?» y «¿Quién impulsa este movimiento?»
3. "of time"
toward (επίσης: circa, into, to, towards, towards, towards)
Para desplazarse hacia abajo, gire la rueda hacia atrás (hacia usted).
Click the icon in the notification area and then drag it toward the desktop.
Haga clic en el icono del área de notificación y, a continuación, arrástrelo hacia el escritorio.
We have to ask: ' Progress toward what?' and 'Who is driving this movement?'
Hemos de preguntarnos: »¿Progresos hacia dónde?» y «¿Quién impulsa este movimiento?»
toward (επίσης: about, circa, towards, around, around, round)
4. "regarding"
toward (επίσης: towards)
tiene una actitud protectora para con ellos
But when I read the conclusions, it is very clear that we have actually been very positive toward Turkey.
Pero, cuando leí las conclusiones, me resultó clarísimo que nuestra actitud para con Turquía ha sido en realidad muy positiva.
toward (επίσης: circa, into, to, towards, towards, towards)
Para desplazarse hacia abajo, gire la rueda hacia atrás (hacia usted).
Click the icon in the notification area and then drag it toward the desktop.
Haga clic en el icono del área de notificación y, a continuación, arrástrelo hacia el escritorio.
We have to ask: ' Progress toward what?' and 'Who is driving this movement?'
Hemos de preguntarnos: »¿Progresos hacia dónde?» y «¿Quién impulsa este movimiento?»

Παραδείγματα χρήσης του όρου «toward» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThe new Government also promised reforms on the path toward EU membership.
El nuevo Gobierno prometió asimismo reformas en el proceso de adhesión a la UE.
EnglishWe have to ask: ' Progress toward what?' and 'Who is driving this movement?'
Hemos de preguntarnos: »¿Progresos hacia dónde?» y «¿Quién impulsa este movimiento?»
EnglishIt is not an attempt to move toward some kind of Europe-wide minimum wage.
No se trata de un intento de implantar una especie de salario mínimo a escala europea.
EnglishBoth lived constantly with the heart, soul and mind turned toward the Lord (cf.
Ambos vivieron constantemente con el corazón, el alma y la mente vueltos hacia el Señor (cf.
EnglishTo operate a slider, drag the slider toward the value that you want.
Para trabajar con el control deslizante, arrástrelo hacia el valor que desee.
Englishconversion through a concrete sign of love toward those in need, recognizing in
EnglishI think that that should be an example of how we can look toward the multi-annual budget.
Creo que debe servirnos de ejemplo de la manera de plantear el presupuesto plurianual.
EnglishWe are not heading toward the kind of problems that you ask about here.
No nos movemos en la dirección de los tipos de problemas sobre los que usted pregunta.
EnglishI believe that this is the only way we can move toward becoming a modern parliament.
Englishsacraments, toward the hope of that last unity where "God will be all in all". 12
y los sacramentos, hacia la esperanza de unidad definitiva donde «Dios será todo en todos(12).
EnglishMk 1, 15), never forget the behavior of Jesus toward sinners (cf.
Mc 1, 15), no olvidéis nunca el comportamiento de Jesús con los pecadores (cf.
EnglishThis is a very great injustice toward the new Member States, and I ask that it be rectified.
Esto es una gran injusticia para los nuevos Estados miembros y pido que se rectifique.
EnglishOur enthusiasm must not blind us toward the many problems that come with Malta.
Nuestro entusiasmo no debe cegarnos e impedirnos ver los numerosos problemas que llegan con Malta.
EnglishThis register is a step toward transparency, but just a step.
Este registro es un paso adelante en favor de la transparencia, pero solo un paso.
EnglishClick the icon in the notification area and then drag it toward the desktop.
Haga clic en el icono del área de notificación y, a continuación, arrástrelo hacia el escritorio.
EnglishDialogue and engagement are the only roads toward such a solution.
El diálogo y el compromiso son el único camino para lograr esa solución.
EnglishThe Commission welcomes the support for its policy of simplification toward trading standards.
La Comisión acoge el apoyo de esta política de simplificación hacia criterios comerciales.
EnglishOn the long road toward the 'demolition of the visa wall' there are still a lot of obstacles.
En la larga senda hacia la "destrucción del muro del visado" todavía hay muchos obstáculos.
EnglishIt is also a very important step toward speaking with one voice in external policy.
También es un paso muy importante para que aprendamos a hablar con una sola voz en política exterior.
Englishwe are gearing our business increasingly toward the export market