ισπανική μετάφραση του όρου «to throw up»

EN

«to throw up» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
to throw … up {ρ.}
volume_up
to throw up {μεταβ.ρ.}

EN to throw up
volume_up
{ρήμα}

1. γενικός

to throw up (επίσης: to barf, to be sick, to bring up, to honk)

2. "produce"

to throw up (επίσης: to fling, to pelt, to sling, to spew)
to throw up (επίσης: to allot, to hand over, to toss, to blow)
volume_up
dar {ρ.}
to throw up (επίσης: to bring forth, to yield, to inbreed, to induce)
to throw up (επίσης: to bring forward, to bring up, to file, to launch)

3. "raise"

to throw up (επίσης: to cause, to erect, to hoick, to jack)
to throw up (επίσης: to lift up, to hoist)

4. "create, build"

to throw up (επίσης: to cause, to erect, to hoick, to jack)

6. καθημερινός λόγος

to throw up
volume_up
buitrear {αμεταβ.ρ.} [Χιλή] [καθ.λόγος]
to throw up
volume_up
guacarear {μεταβ.ρ.} [Μεξ.] [καθ.λόγος]
to throw up
volume_up
huacarear {μεταβ.ρ.} [Μεξ.] [καθ.λόγος]
to throw up
volume_up
lanzar {αμεταβ.ρ.} (vomitar)
to throw up
volume_up
deponer {αμεταβ.ρ.} [Βενεζ.] [καθ.λόγος] (vomitar)

7. "abandon", καθημερινός λόγος

to throw up (επίσης: to ditch, to forsake, to leave off, to break)

8. "vomit", καθημερινός λόγος

to throw up (επίσης: to fling, to pelt, to sling, to spew)

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «to throw up» στα ισπανικά

throw ουσιαστικό
to throw ρήμα
to be up to ρήμα
up επίρρημα
to up ρήμα
up! επιφώνημα
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to throw up» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWhen it happens, we will throw up our hands in horror, but the following day we will forget about it.
Cuando ocurra, nos llevaremos las manos a la cabeza, pero, al día siguiente, nos olvidaremos.
EnglishThis situation does throw up a number of questions, of course.
EnglishThat is the difficulty of such an atypical, variable geometry: it will forever throw up problems and sources of irritation.
Esa es la dificultad de una geometría variable tan atípica: siempre creará problemas y motivos de enfado.
EnglishPersonally, it makes me want to throw up.
EnglishI would merely add my voice to the appeal that the Council should not throw up obstacles to the rapid implementation of the new directive.
Solo me gustaría sumarme al llamamiento al Consejo a que no obstaculice la rápida aplicación de la nueva Directiva.
EnglishAll these issues throw up one unavoidable conclusion: Afghanistan needs partners who are prepared to be there for the long haul.
Todas estas cuestiones conducen a una conclusión inevitable: Afganistán necesita socios que estén dispuestos a seguir allí por mucho tiempo.
EnglishThis may throw up obvious conflicts with the EU's stated objectives of combating climate change and protecting biodiversity.
Esto puede propiciar conflictos obvios con los objetivos declarados de la UE en materia de lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad.
EnglishWe want to make our contribution as quickly as possible; we do not want to throw up any obstacles which prevent peace from being restored in this region.
Quisiéramos contribuir con la mayor rapidez posible a que se pueda restablecer la paz en dicha región y no poner obstáculos en el camino.
EnglishI hope that no-one will throw up their hands in horror if I say that whilst examining the report on ECHO, Parliament lost faith in the anti-fraud unit.
Espero que nadie se rasgue las vestiduras si digo que en pleno estudio del informe sobre ECHO el Parlamento ha perdido la confianza en la unidad antifraude.
EnglishThen there are those who would like to throw everything up for discussion again because sovereignty is ultimately vested in the States and the last word should be theirs.
Y después están los que quieren volver a debatirlo todo porque la soberanía corresponde en última instancia a los Estados y la última palabra debería ser la suya.
EnglishThat is where negotiations sometimes throw up difficult points for one side or the other and that is why sometimes it is difficult to reach an agreement.
Y en ese encuentro de negociaciones a veces hay puntos difíciles para una parte y para la otra y ésa es la razón por la que a veces se encuentra alguna dificultad para concluir un acuerdo.

Αλλα λόγια