ισπανική μετάφραση του όρου «there is nothing left»

EN

«there is nothing left» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «there is nothing left».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «there is nothing left» στα ισπανικά

there επίρρημα
IS ουσιαστικό
Spanish
to be ρήμα
nothing ουσιαστικό
Spanish
nothing αντωνυμία
Spanish
left ουσιαστικό
left επίθετο
left επίρρημα
left ρήμα
Spanish
to leave ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «there is nothing left» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIt is simple: when there is nothing left to be shared out, we will get nothing.
Es muy sencillo: cuando no quede nada por repartir, no recibiremos nada.
EnglishIt is simple: when there is nothing left to be shared out, we will get nothing.
Atacarlo desde el otro extremo constituye la forma errónea de proceder.
EnglishUnfortunately this does not mean that there is nothing left to be said about this issue.
Lamentablemente esto no significa que no quede nada por decir sobre esta cuestión.
EnglishThere is nothing left of democracy, and the prospects are gloomy.
De la democracia no queda rastro alguno y las perspectivas no son nada halagüeñas.
EnglishWhich is why there is nothing left for us but to say a firm No.
Por esto, no nos queda otra opción que rechazarla con un " no " rotundo.
EnglishWhich is why there is nothing left for us but to say a firm No.
Por esto, no nos queda otra opción que rechazarla con un "no" rotundo.
EnglishIn fact, there is nothing left of Tampere, Lisbon or Gothenburg.
English   Mr President, I believe that there is nothing left to add.
EnglishMr President, I believe that there is nothing left to add.
EnglishIf the spark flies, there may be nothing left to save.
EnglishTo them I say, anyone who destroys the environment will finish up with nothing left to trade in!
Pero puedo decirles lo siguiente: quien destruya el medio ambiente, en el futuro no tendrá nada para comerciar.
Englishthere was nothing left of the house but a pile of rubble
EnglishIf you add to this the EU's Archive Regulation, it is easy to see that there will be nothing left of this openness.
Si a esto le añadimos el reglamento sobre archivos de la UE, veremos que no queda nada de transparencia.
EnglishShe does not claim that there is nothing left to be done in this Parliament regarding the promotion of equal opportunities.
No afirma que no se pueda hacer nada más en este Parlamento para fomentar la igualdad de oportunidades.
EnglishSoon there will be nothing left that you can eat!
EnglishMr Sarkozy and Mrs Merkel appointed you, they have nothing left to say, you have to create your Commission!
¡El señor Sarkozy y la señora Merkel le designaron, pero ya no tienen nada que decir, es usted el que debe dar forma a su Comisión!
Englishthere's nothing left for it but to give in
EnglishThus, there is nothing left to us other than to accept or reject the Council proposals; in other words, it is a case of'sink or swim '.
Es decir que ya sólo podemos aceptar o rechazar las propuestas del Consejo, según la máxima de 'o lo tomas o lo dejas?.
EnglishThus, there is nothing left to us other than to accept or reject the Council proposals; in other words, it is a case of 'sink or swim'.
Es decir que ya sólo podemos aceptar o rechazar las propuestas del Consejo, según la máxima de 'o lo tomas o lo dejas?.
EnglishI've nothing left to live for

Αλλα λόγια

English
  • there is nothing left

Στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό θα βρείτε ακόμα περισσότερες μεταφράσεις.