ισπανική μετάφραση του όρου «them are also»

EN

«them are also» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «them are also».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «them are also» στα ισπανικά

them επίθετο
Spanish
them αντωνυμία
to be ρήμα
also επίρρημα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «them are also» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishSome of them are also involved in the Culture 2000 and Media Plus programmes.
Algunos de ellos ya participan también en los programas CULTURA 2000 y MEDIA PLUS.
EnglishOn the other hand, the difficulties in solving them will also be exacerbated.
Pero sin embargo, las dificultades para resolverlos también se agudizarán.
EnglishAnd, before felling them, we also have to be sure that we have identified them all first.
Y, antes de cortarlos, hay que estar seguros de haberlos identificado a todos.
EnglishTwo of them have also taken a violent form: Northern Ireland and the Basque Country.
Dos de ellos han tenido además una expresión violenta: Irlanda del Norte y el País Vasco.
EnglishA significant number of them are also systemically important groups.
Asimismo, un número significativo de ellos son grupos importantes para el sistema.
EnglishI am glad that you are numbered among them, as also is the Presidency of the Council.
Me alegro de que esté usted entre ellos, como también lo está la Presidencia del Consejo.
EnglishIt is not only a question of increasing them, but also of making them more effective.
EnglishBut precisely because we want to have them, we also need sensible recovery quotas.
Pero precisamente porque queremos conservarlos, queremos también unas razonables cuotas de desguace.
EnglishSome of them may be true but many of them could also be totally false.
Algunos de ellos pueden ser ciertos, pero muchos de ellos podrían ser también totalmente falsos.
EnglishThis attempt at including them is also dangerous.
El hecho es que hemos pasado por alto algo en el Reglamento 1774/ 2002/ CE.
EnglishThus a declaration by them is also entirely independent.
Por ello, su declaración también debe ser totalmente independiente.
EnglishGlobalisation is an opportunity for them, but also carries risks for their cultural heritage.
La globalización es una oportunidad para ellos, pero también comporta riesgos para su patrimonio cultural.
EnglishInvesting in them is also investing in the future of Europe.
EnglishOf course, some of them are also pan-European in range.
EnglishI hope that you will be able not only to keep the best of them, but also to find more for them to do.
Espero que sean capaces no solo de conservar a los mejores de ellos, sino de seguir dándoles trabajo.
EnglishA number of them have also reportedly been infected with AIDS.
EnglishThis is why so many of them are also so well prepared.
EnglishThat is important not only for them but also for ourselves.
EnglishWe open up our markets to them, which also gives rise to competition - only in the medium term, if need be.
Les abrimos nuestros mercados, lo que también fomenta la competencia; solo a medio plazo, si es necesario.
EnglishIn my opinion, the decisions by COREPER and the explanations for them should also be announced...
En mi opinión, las decisiones tomadas por el COREPER y las explicaciones de las mismas deberían también anunciarse...

Αλλα λόγια

English
  • them are also

Ακόμα περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.