ισπανική μετάφραση του όρου «the most precious»

EN

«the most precious» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «the most precious».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «the most precious» στα ισπανικά

the επίρρημα
Spanish
the άρθρο
Spanish
the
to the μετοχή
Spanish
most επίθετο
most επίρρημα
most αντωνυμία
many επίθετο
many επίρρημα
Spanish
many αντωνυμία
precious ουσιαστικό
Spanish
precious επίθετο

Παραδείγματα χρήσης του όρου «the most precious» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

English. - Solidarity is one of the most precious values for Europe today.
por escrito. - La solidaridad es uno de los valores más preciados de la Europa actual.
EnglishHealth is our most precious asset and this asset in currently in danger.
La salud es nuestro capital más preciado y ese capital está actualmente en peligro.
EnglishHealth is our most precious asset and this asset in currently in danger.
Este informe es un recordatorio muy útil, que llega en un momento oportuno.
EnglishWe are talking about children, the most precious resource that we should protect in Haiti.
Estamos hablando de niños, el recurso más precioso que deberíamos proteger en Haití.
EnglishThis places the Baltic Sea among the most precious and most sensitive marine ecosystems in the world.
Esto sitúa al Mar Báltico entre los ecosistemas marinos más sensibles del mundo.
EnglishIt deprives people of that one most precious thing which they will ever possess.
EnglishMadam President, health is the most precious of gifts and everything must be done to maintain and restore it.
Señora Presidenta, la salud como bien supremo se debe salvaguardar y restaurar sea como sea.
EnglishEurope's biodiversity is the most precious legacy which we can leave future generations.
por escrito. - (RO) La biodiversidad de Europa es el legado más valioso que podemos dejar a las generaciones futuras.
EnglishAllow me to conclude my speech by talking about children - our greatest gift, the most precious thing we have.
Permítanme concluir mi intervención refiriéndome a los niños, nuestro mayor tesoro, lo mejor que tenemos.
EnglishTheir health is the most precious possession, and they hold their elected politicians responsible for it.
La salud es para éstos últimos el bien más preciado, y hacen responsables de ella a sus representantes políticos.
EnglishToday we are gathered in this university which preserves as one of its most precious treasures the remains of Fr Varela.
En esta Universidad se conservan los restos del Padre Varela como uno de sus tesoros más preciosos.
EnglishChildren are the most precious resource we have.
EnglishIt is our most precious treasure, the Cross of Christ.
Le ruego que acepten este obsequio en nombre del pueblo de Polonia, es nuestro tesoro más preciado, la Cruz de Cristo.
EnglishThe terrorists intended to strike a blow at one of the most precious assets of democracy, freedom of expression.
Los terroristas quisieron atentar contra uno de los bienes más preciados de la democracia, la libertad de expresión.
EnglishWe should do nothing in the course of this legislation that makes it harder for people to offer this most precious of donations.
No debemos hacer nada en esta legislación que impida a la gente ofrecer el más preciado de los dones.
EnglishSoil is a farmer's most precious asset.
EnglishNature's goods is our most precious commodity, and something that is very difficult to regain once it is lost.
Los productos de la naturaleza son nuestros bienes más preciados y algo que es muy difícil de recuperar una vez que se ha perdido.
Englishmost precious treasures the remains of Fr Varela.
EnglishCouncil, of the "most precious gift" (GS, 50).
EnglishBuilding the European research area means building the single market for that most precious of commodities: knowledge.
La construcción del espacio europeo de la investigación supone la construcción del mercado único para la mercancía más preciada: el conocimiento.

Αλλα λόγια

English
  • the most precious

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.