ισπανική μετάφραση του όρου «the internal system»

EN

«the internal system» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «the internal system».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «the internal system» στα ισπανικά

the επίρρημα
Spanish
the άρθρο
Spanish
the
to the μετοχή
Spanish
internal επίθετο
internal
Spanish
intern ουσιαστικό
system ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «the internal system» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWe have a system that is an improvement on the internal system.
Disponemos de un sistema que representa un progreso del sistema interior.
EnglishMr President-in-Office of the Council, this issue does not relate to Parliament's internal system.
Señor Presidente en ejercicio del Consejo, no se trata de un tema de régimen interior del Parlamento.
EnglishI believe the internal system should be changed.
EnglishThe data thus stored serves exclusively for statistical purposes pertaining to the internal system.
Estos datos almacenados se utilizan exclusivamente con fines estadísticos y relacionados con el funcionamiento interno del sistema.
English. - (ES) Mr President, the Commission has made a great effort to adapt the internal system for bananas to changing circumstances.
en nombre del Grupo PSE. - (ES) Señor Presidente, la Comisión ha hecho un gran esfuerzo para adaptar el régimen interno del plátano a las circunstancias cambiantes.
EnglishEven today, for example, this meeting could have been organised in such a way that everyone participated or it could even have been transmitted over the internal system.
Ya hoy, por ejemplo, esta reunión podía haber sido organizada con la participación de todos, o a lo mejor ser retransmitida a través del circuito interno.
EnglishIn the case of Amendment 6, the Commission believes that the internal system for excluding firms which it currently has in place answers this demand sufficiently.
En el caso de la enmienda 6, la Comisión considera que el sistema interno para excluir empresas que tiene actualmente establecido responde suficientemente a esta demanda.
EnglishNot only are we to create the internal system of freedom and peace, but also harmonise it with the rules and customs that the European Community and the European Union have maintained for decades.
No sólo debemos crear el sistema interno de libertades y paz, sino también armonizarlo con las normas y costumbres que la Comunidad Europea y la Unión Europea mantiene desde hace décadas.

Αλλα λόγια

English
  • the internal system

Αναζητήστε περισσότερες λέξεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.