ισπανική μετάφραση του όρου «the comments received»

EN

«the comments received» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «the comments received».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «the comments received» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishI would like to highlight what I believe to be the most relevant of the comments received.
Entre las distintas observaciones planteadas, quisiera destacar algunos puntos que, para mí, son relevantes.
EnglishMost of the comments received related to the past situation, before the introduction of the FSMA 2000.
La mayoría de los comentarios recibidos hacen referencia a la situación anterior, antes de la introducción de la FSMA 2000.
EnglishIn contrast, initial comments received from Member States and NGOs indicate support for the report as a valid starting point.
Por contra, los primeros comentarios recibidos de los Estados miembros y de las ONGs indican un apoyo al informe como un punto de partida válido.
EnglishThe Commission's work has mainly been inspired by the comments received in response to a public consultation that began at the end of last autumn.
El trabajo de la Comisión se ha inspirado principalmente en los comentarios recibidos en respuesta a una consulta pública que comenzó a finales del pasado otoño.
EnglishThe Commission encourages the EIB to listen closely to the comments received during the forthcoming public consultation exercise on its public information policies.
La Comisión anima al BEI a escuchar atentamente los comentarios que le lleguen durante la próxima consulta pública sobre sus políticas de información pública.
EnglishFifthly, which comments received from stakeholders, namely during the consultation, does the Commission intend to incorporate in the final legislative framework?
Quinto, ¿cuáles de los comentarios recibidos de las partes interesadas, en particular durante las consultas, tiene previsto incorporar la Comisión al marco legislativo final?

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «the comments received» στα ισπανικά

comments ουσιαστικό
received επίθετο
received ρήμα
the
the άρθρο
Spanish
the επίρρημα
Spanish