ισπανική μετάφραση του όρου «the coming decade»

EN

«the coming decade» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «the coming decade».

Παραδείγματα χρήσης του όρου «the coming decade» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishIt lays down the foundation for development policy for the coming decade.
El informe sienta las bases de la política de desarrollo para la próxima década.
EnglishBanks will, in any case, need to be increasing their capital during the coming decade.
En cualquier caso, los bancos tendrán que aumentar su capital durante la próxima década.
EnglishMr President, Europe is to lead the world in the coming decade where use of the Internet is concerned.
Señor Presidente, Europa será pionera en el uso de Internet en la próxima década.
EnglishThe coming decade marking the advent of the 21st century brings new challenges to ARCOPHARMA.
El pr�ximo decenio, marcando el comienzo del 21e siglo, trae nuevos challenges para ARCOPHARMA.
EnglishMr President, in March 2000, the Lisbon European Council set out a new strategy for the coming decade.
Señor Presidente, en marzo de 2000 el Consejo Europeo de Lisboa diseñó una nueva estrategia para el siglo siguiente.
EnglishQuestions of education and citizenship will in fact be among the major issues of the coming decade.
En efecto, las cuestiones asociadas a la educación y la ciudadanía figurarán entre los principales retos del decenio por venir.
EnglishIn this sense, this proposal for the coming decade is clearly a political proposal with strategic overtones.
En este sentido, esta propuesta sobre la década próxima tiene un claro contenido político, con características estratégicas.
EnglishThe European Union has very ambitiously committed to increasing employment by as much as 75% over the coming decade.
La Unión Europea se ha comprometido a cumplir un objetivo muy ambicioso: aumentar la tasa de empleo hasta el 75 % en la próxima década.
English40 million new jobs need to be created in the coming decade just to keep employment levels where they are now.
Es necesario crear 40 millones de puestos de trabajo durante la próxima década sólo para mantener las tasas de empleo en los niveles actuales.
EnglishEvery single expert has said that we need to halt the trend for emission levels and we need to do it in the coming decade.
Todos los expertos han dicho que es preciso detener la tendencia de los niveles de emisiones y que hay que hacerlo durante el próximo decenio.
EnglishTherefore, the new strategy for the coming decade must be based on a strong management system and it must ensure responsibility.
Por lo tanto, la nueva estrategia para la próxima década debe basarse en un sistema de gestión fuerte y debe garantizar la responsabilidad.
EnglishIt is thought to affect 8% of Europeans, a figure that is set to double over the coming decade unless something is done about it.
Se cree que afecta al 8 % de los europeos, una cifra que se va a duplicar a lo largo de la década venidera a menos que se haga algo al respecto.
EnglishAlternatives exist, they are renewable, they are genuine, and the European Union must plot its path for the coming decade in that direction.
Las alternativas existen, son las energías renovables, son genuinas y la Unión Europea debe marcar el camino para la próxima década en esa dirección.
EnglishLeaders agreed to an expanded and updated Asia-Europe cooperation framework 2000 which forms the work programme for the coming decade.
Los líderes acordaron un marco 2000 ampliado y actualizado de cooperación entre Asia y Europa que constituye el programa de trabajo para la década venidera.
EnglishBy adopting a coherent stance in these two important areas, the Belgian Presidency can have a radical influence on the coming decade in Europe.
Adoptando una posición coherente en estos dos importantes ámbitos, la Presidencia puede tener una influencia radical en la próxima década en Europa.
EnglishIn the coming decade, it is estimated that the labour force will shrink by 3 million just when the EU has one of the lowest birth rates in the world.
Se estima que en la próxima década la población activa se reducirá en 3 millones, justo cuando la UE tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo.
EnglishFollowing the mass unemployment of the 1980s, social exclusion risks becoming the new evil which will gnaw away at Europe over the coming decade.
Tras el desempleo masivo de las décadas de los años 80 y 90, la exclusión puede convertirse en la nueva enfermedad que carcomerá Europa durante los diez próximos años.
EnglishWhat we need for the coming decade is above all a differentiated strategy for intensive good-neighbourly relations that is not linked with any statement about the question of accession.
En la próxima década se necesitará sobre todo una estrategia diferenciada para establecer intensas relaciones de buena vecindad, sin que ello conlleve una promesa sobre la adhesión.
EnglishI see the Swedish Presidency in autumn 2009 as an excellent time to launch the discussion on a future European strategy for sustainable growth and employment during the coming decade.
Veo la Presidencia sueca en el otoño de 2009 como un momento excelente para iniciar el debate sobre una futura estrategia europea para el crecimiento y el empleo durante la próxima década.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «the coming decade» στα ισπανικά

decade ουσιαστικό
coming επίθετο
coming ουσιαστικό
the
the άρθρο
Spanish