ισπανική μετάφραση του όρου «the actual conditions»

EN

«the actual conditions» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «the actual conditions».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «the actual conditions» στα ισπανικά

the επίρρημα
Spanish
the άρθρο
Spanish
the
to the μετοχή
Spanish
actual επίθετο
conditions ουσιαστικό
to condition ρήμα
condition ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «the actual conditions» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishHere, the political starting points are not reflected in the actual conditions.
En este país, los puntos políticos de partida no se reflejan en las condiciones reales.
EnglishHowever, the actual conditions in the two continents are very different.
Sin embargo, las condiciones reales en ambos continentes son muy distintas.
EnglishHowever, the political will of all is required if we are to create the actual conditions.
Sin embargo, se necesita voluntad política por parte de todos si queremos propiciar las condiciones reales.
EnglishIn this, the different actual conditions in the Member States also have to be taken into account.
Y a este respecto es necesario igualmente tener en cuenta las distintas condiciones reales que existen en los Estados miembros.
EnglishOf course, one may wonder what a Green Paper or a parliamentary report can do to change the actual conditions in our cities.
Naturalmente, uno se puede preguntar qué es lo que cambia un Libro Verde o un informe de este Parlamento en la situación real de nuestras ciudades.

Αλλα λόγια

English
  • the actual conditions

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.