ισπανική μετάφραση του όρου «technology in order»

EN

«technology in order» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «technology in order».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «technology in order» στα ισπανικά

technology ουσιαστικό
in επίθετο
Spanish
in επίρρημα
in μετοχή
in…
Spanish
In ουσιαστικό
Spanish
order ουσιαστικό
to order ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «technology in order» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI also call for a global ban on such technology in order to protect all EU citizens.
Pido también la prohibición mundial de este tipo de tecnología para proteger a todos los ciudadanos de la UE.
EnglishIt should also press Member States to adopt new technology in order to reduce costs.
También debería ejercer presión sobre los Estados miembros para que éstos adopten nuevas tecnologías que reduzcan costes.
EnglishI just wanted to add that we need to be able to extensively use all the available technology in order to measure the ash.
Simplemente quería añadir que necesitamos poder usar ampliamente para la medición de las cenizas todas las tecnologías disponibles.
EnglishWe must also ensure that the police have the right opportunities to make use of information technology in order to prevent crime.
Además, tenemos que conseguir que la policía tenga posibilidades de usar la informática de forma correcta para impedir la delincuencia.
EnglishAlso, more research is necessary into desalination plants and water recycling technology in order to have a cheaper and more efficient system.
También se necesita más investigación sobre plantas de desalinización y tecnología de reciclaje de agua con el fin de disponer de un sistema más barato y eficiente.
EnglishOn a more positive side, it wants to promote education and the introduction of information technology in order to improve transparency for the benefit of SMEs.
Quiere fomentar la formación y el empleo de tecnología de la información para mejorar la transparencia de las pequeñas y medianas empresas, lo que me parece positivo.
EnglishWe must therefore face up to reality: 75% of the Chinese require a great deal of technology in order to get onto a level footing with Kyoto and with the general implementation.
Por ello hemos de hacer frente a la realidad: el 75 % de los chinos necesitan mucha tecnología para ponerse a la altura de Kyoto y de la aplicación general.
EnglishWe must therefore face up to reality: 75 % of the Chinese require a great deal of technology in order to get onto a level footing with Kyoto and with the general implementation.
Por ello hemos de hacer frente a la realidad: el 75  % de los chinos necesitan mucha tecnología para ponerse a la altura de Kyoto y de la aplicación general.

Αλλα λόγια

English
  • technology in order

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Αγγλο-ελληνικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .