ισπανική μετάφραση του όρου «technological progress and»

EN

«technological progress and» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «technological progress and».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «technological progress and» στα ισπανικά

technological επίθετο
progress ουσιαστικό
to progress ρήμα
and σύνδεσμος
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «technological progress and» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishAs a group, they are open to change, technological progress and innovation.
Como grupo, están abiertos al cambio, al progreso tecnológico y a la innovación.
EnglishThe manufacturers have made great technological progress over recent years.
Los fabricantes han hecho un gran progreso tecnológico en los últimos años.
EnglishNevertheless, it is important to encourage this technological progress to the benefit of all.
No obstante, es importante fomentar este avance tecnológico en beneficio de todos.
EnglishTechnological progress entails a still greater need to reduce fishing fleets.
Los avances tecnológicos comportan una necesidad aún mayor de reducción de la flota pesquera.
EnglishTechnological progress is necessary and one way or another advances will be made.
El progreso tecnológico, señor Presidente, es necesario y, de una u otra forma, seguirá adelante.
EnglishThere is no doubt that a certain reduction in working hours is inherent in technological progress.
Evidentemente, el progreso tecnológico lleva implícita una reducción del tiempo de trabajo.
EnglishThe report postulates a dichotomy between technological progress and sustainable development.
En el informe se construye una discrepancia entre el progreso tecnológico y un desarrollo sostenible.
English   Mr President, ladies and gentlemen, patents are an important factor in technological progress.
   Señor Presidente, Señorías, las patentes constituyen un factor importante del progreso tecnológico.
EnglishThis is a difficult task which is only possible at all by virtue of technological progress.
Esta es una difícil tarea que sólo se puede superar gracias a los avances logrados en el sector tecnológico.
EnglishThis is a cheap, green source of energy and technological progress will make it increasingly safe.
Es una fuente de energía barata, ecológica y el progreso tecnológico hará que sea cada vez más segura.
EnglishOne is technological progress and removal of barriers.
Englishopened up by scientific and technological progress there arise new forms of
EnglishWe must take full advantage of all the possibilities offered by technological progress to reduce emissions.
Sin embargo, esto no quiere decir que debamos decidirnos ahora por valores objetivo no vinculantes.
EnglishTechnological progress makes possible the almost continuous improvement of drugs that have been registered already.
Los avances tecnológicos permiten que los medicamentos ya registrados mejoren continuamente.
EnglishTechnological progress is an all-too familiar slogan.
EnglishRapid technological progress and better scientific knowledge have compelled us to recast this legislation.
El progreso tecnológico rápido y un mejor conocimiento científico nos han obligado a refundir esta legislación.
EnglishRapid technological progress, coupled with fierce international competition, means that it must change rapidly.
El rápido avance tecnológico, junto a una feroz competencia internacional, impone un elevado ritmo de cambio.
EnglishParents are powerless in the face of this phenomenon because they cannot keep up with this technological progress.
Los padres se ven impotentes ante este fenómeno ya que no pueden seguir el paso de este avance tecnológico.
EnglishWe must take full advantage of all the possibilities offered by technological progress to reduce emissions.
Debemos aprovechar al máximo todas las posibilidades que ofrece el progreso tecnológico para reducir las emisiones.
EnglishFurthermore, the directive should monitor the constant changes being driven by technological progress.
Además, señoras y señores diputados, la directiva debe seguir los cambios que continuamente fomenta el progreso tecnológico.

Αλλα λόγια

English
  • technological progress and

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.