ισπανική μετάφραση του όρου «suggest how»

EN

«suggest how» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «suggest how».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «suggest how» στα ισπανικά

to suggest ρήμα
how επίρρημα
how επιφώνημα
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «suggest how» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIf so, could he suggest how one might go about implementing it?
En caso afirmativo, ¿podría indicar cómo podría procederse para su aplicación?
EnglishIf so, could he suggest how one might go about implementing it?
En caso afirmativo,¿podría indicar cómo podría procederse para su aplicación?
EnglishWe suggest how LIFE + could be significantly strengthened.
Sugerimos el modo en el que LIFE+ podría reforzarse de modo significativo.
EnglishI want to suggest how she could do much better than this.
EnglishFar be it from the Commission to suggest how Parliament should respond, but I know it will seize eagerly on any opportunity.
Sin embargo, algunas leyes limitan – y algunos dirían que contradicen– esta libertad.
EnglishI think it is for stakeholders to suggest how well the system is working to that end, and that is the purpose of the review.
Creo que depende de las partes interesadas sugerir lo bien que funciona el sistema en este sentido, y ese es el objeto de la revisión.
EnglishFar be it from the Commission to suggest how Parliament should respond, but I know it will seize eagerly on any opportunity.
No corresponde a la Comisión proponer al Parlamento cuál debe ser su respuesta, pero sé que aprovechará con entusiasmo esta oportunidad.
EnglishThe Commission will present the Committee on Budgetary Control with a list of these contacts at a forthcoming meeting and suggest how we may take scrutiny further.
La Comisión presentará a la Comisión de Control Presupuestario una lista de estos contratos en la próxima reunión y sugerirá una manera de incrementar el control.

Αλλα λόγια

English
  • suggest how

Στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό θα βρείτε ακόμα περισσότερες μεταφράσεις.