ισπανική μετάφραση του όρου «still not ready»

EN

«still not ready» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «still not ready».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «still not ready» στα ισπανικά

still ουσιαστικό
still επίθετο
still επίρρημα
to still ρήμα
not επίρρημα
Spanish
ready επίθετο
to ready ρήμα
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «still not ready» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishSecondly, we ourselves, the European Union, are still not ready for enlargement.
Segundo: Nosotros, la Unión Europea, todavía no estamos preparados para la ampliación.
EnglishHowever, as our rapporteur does, we should still be ready for some problems that are waiting in the wings.
Con nuestro ponente, hemos de permanecer atentos a una serie de problemas aún en suspenso.
EnglishWith current levels of expenditure the EU is still not ready for enlargement in 2004.
Si se mantiene la tendencia actual, la UE no estará aún en condiciones de proceder a la ampliación en el año 2004.
EnglishReality looks rather different, however, namely that Turkey is simply still not ready to join Europe.
Pero la realidad es muy diferente, pues Turquía sencillamente no está preparada para pertenecer a Europa.
EnglishThere is still no ready insight into the way governments spend their money and the companies that benefit from this.
No se dispone de información sobre el modo en que los Gobiernos gastan su dinero y sobre las empresas que se benefician de esto.
EnglishParliament is not responsible for the fact that it is still not ready, since it has not yet been certified by the relevant authorities or the architects.
El Parlamento no es responsable de que aún no esté listo, y que no haya sido aprobado aún por los servicios competentes ni por los arquitectos.
EnglishUnfortunately, the new programme, which will run from 2001 to 2006, is still not ready and is not expected to enter into force for some time.
Desgraciadamente, este nuevo programa que va a estar en vigor desde el año 2001 hasta el año 2006, todavía no esta preparado, y no está previsto que entre en vigor durante algún tiempo aún.
EnglishHow has it been possible to spend ECU 2 million, while the final report is still not ready because of continuing disagreement between the observers who ostensibly speak on our behalf?
¿Cómo se han podido gastar 2 millones de ecus, cuando el informe final aún no está listo debido a un desacuerdo no resuelto entre estos observadores que pretendían expresarse en nuestro nombre?
Αλλα λόγια
English
  • still not ready

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.