ισπανική μετάφραση του όρου «to specify»

EN

«to specify» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
to specify {μεταβ.ρ.}
volume_up
specified {παθ.μετ.}
EN

to specify {μεταβατικό ρήμα}

volume_up
to specify
volume_up
especificar {μεταβ.ρ.}
This is where you specify the format of the illustration index entries.
Aquí podrá especificar el formato de las entradas de un índice de ilustraciones.
La Comisión debe especificar más exactamente qué resultados se requieren.
This is where you specify the format of the table of contents entries.
Aquí podrá especificar el formato de las entradas de un índice de contenido.
Mrs Buitenweg has just proposed an amendment to the title of this item on the agenda in order to specify certain places where the problem arises.
La señora Buitenweg acaba de proponer una modificación del título de este punto del orden del día en el sentido de explicitar determinados lugares donde se produce el problema.
Can the Commission specify its position on the matter and say what conclusions it draws from any contacts it has had with the Spanish Government to date in relation to the plan?
¿Podría la Comisión especificar su posición al respecto y explicitar sus conclusiones sobre los contactos que haya mantenido hasta el momento con el Gobierno español sobre el PHN?

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to specify» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishCould you specify these links, in particular in respect of open market operations?
¿Podría precisar esas relaciones, principalmente en las operaciones open market?
EnglishCould you specify these links, in particular in respect of open market operations?
¿Podría precisar esas relaciones, principalmente en las operaciones open market ?
EnglishIn this dialog, you can specify the category for your new document template.
En esta zona del diálogo se puede definir el área para guardar la nueva plantilla.
EnglishOn page 3 of the AutoPilot dialog, you can specify the sender information.
En la tercera pantalla del diálogo del AutoPiloto debe especificar el remitente.
EnglishYou can choose the colors used for websites that don't specify those settings.
Puede elegir los colores usados para sitios web que no especifican tal configuración.
EnglishHe does not clearly specify, however, who the enemy will be and against whom.
Sin embargo no se menciona claramente quién es el enemigo y en contra de quién está.
EnglishHere, you specify the URL to which the data of the completed form is to be transmitted.
Introduzca la URL a la que deben transmitirse los datos del formulario completo.
EnglishOn the first page, specify if you want to create a personal or a business letter.
En la primera pantalla se indica si se quiere redactar una carta personal o comercial.
EnglishSpecify in this field the number of copies to be made of the selected object.
Introduzca aquí el número de copias que desea hacer del objeto seleccionado.
EnglishYou can choose the fonts used for websites that don't specify those settings.
Puede elegir las fuentes usadas para sitios web que no especifican tal configuración.
EnglishThis is where you specify the format of the illustration index entries.
Aquí podrá especificar el formato de las entradas de un índice de ilustraciones.
EnglishOpens a dialog where you can specify a target value for a selected cell.
Permite acceder a un diálogo para interrumpir las ecuaciones con una variable.
EnglishSpecify in this spin box the distance from the text to the left side of the frame.
Indique en este campo giratorio el espacio entre el texto y el lado izquierdo del marco.
EnglishSpecify in this spin box the distance from the text to the top border of the frame.
Indique en este campo giratorio el espacio entre el texto y el lado superior del marco.
EnglishSpecify here the distance between the footer and the lower page border.
Indique aquí el espacio entre el pie de página y el margen inferior de la página.
EnglishMark the relevant entries to specify which toolbars should be visible.
Con las casillas respectivas puede determinar las barras que deban ser mostradas.
EnglishSpecify here the distance between the header and the upper page border.
Indique aquí el espacio entre el encabezamiento y el borde superior de página.
EnglishSpecify the font to be used in the formula for the sans font formatting.
Seleccione aquí la fuente a utilizar en la fórmula para el formato font sans.
EnglishIt must be able to choose, select, specify, emphasise and, above all, prioritise.
Tiene que saber escoger, seleccionar, acotar, concretar, acentuar y, sobre todo, priorizar.
EnglishSpecify in this spin box the distance from the text to the lower border of the frame.
Indique en este campo giratorio el espacio entre el texto y el lado inferior del marco.