ισπανική μετάφραση του όρου «social conflict»

EN

«social conflict» Ισπανικά μετάφραση

EN social conflict
volume_up
{ουσιαστικό}

social conflict
We will not succeed in putting European society on the right track for the future if this comes at the cost of social conflict.
No lograremos situar a la sociedad europea en el camino correcto para el futuro si ello se cobra el coste del conflicto social.
Nigeria is a country riddled by social conflict based on religious and ethnic differences, especially between Muslims and Christians.
Nigeria es un país azotado por el conflicto social basado en las diferencias religiosas y étnicas, sobre todo entre musulmanes y cristianos.
Commissioner, please take into account that I do not want my neighbour Hungary to be plummeted into social conflict due to corrective measures such as this based on counter demands.
Señor Comisario, por favor tenga en cuenta que no deseo que mi vecina Hungría se hunda en el conflicto social debido a medidas correctoras como estas basadas en responder a peticiones.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «social conflict» στα ισπανικά

social ουσιαστικό
social επίθετο
conflict ουσιαστικό
to conflict ρήμα

Παραδείγματα χρήσης του όρου «social conflict» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishPoverty, social inequality and armed conflict explain migratory flows.
La miseria, las desigualdades sociales y los conflictos armados explican los flujos migratorios.
EnglishIf sensible steps are not taken to monitor it, globalisation will spark further demonstrations and more social conflict.
La globalización sin unas medidas de acompañamiento razonables anima a más manifestaciones y conflictos sociales.
EnglishI believe we should favour this option since, as well as being promising, it does not involve any kind of ethical or social conflict.
Creo que deberíamos preferir esta vía que, además de ser deseable, no plantea ningún tipo de conflicto ético y social.
EnglishThe massive economic collapse in the wake of the 1997 Asian financial crisis has aggravated social tensions and ethnic conflict.
El gravísimo hundimiento económico consecutivo a la crisis financiera asiática de 1997 ha agravado las tensiones sociales y el conflicto étnico.
EnglishThis ever widening social divide is bound to lead eventually to political and social conflict that may even end in violence.
Esta discrepancia social cada vez mayor conducirá necesariamente un día a conflictos sociales y políticos que, posiblemente, se expresen con violencia.
EnglishWe are in danger of forgetting that without conflict and social controversy, however heated and powerful, there can be no democracy.
Existe el peligro de olvidar que sin controversias, a veces grandes también, sin polémicas en el seno de la sociedad, no puede existir la democracia.
EnglishIn recent years the national security policy has focused on arbitrary mass detentions, the criminalisation of social conflict, massacres of trade unionists and violations of human rights.
   – Señor Presidente, lamentablemente los terroristas de Irlanda del Norte han ayudado a desestabilizar la situación en Colombia.
EnglishIf Mr Balkenende wants to transform the whole of Europe in this way, he will bring about major social conflict, because public opinion is heading in a different direction.
Si el señor Balkenende desea transformar de este modo la totalidad de Europa, provocará importantes conflictos sociales, porque la opinión pública va en otra dirección.
EnglishIf Mr Balkenende wants to transform the whole of Europe in this way, he will bring about major social conflict, because public opinion is heading in a different direction.
Aunque el Consejo de Lisboa decidió acabar con los servicios públicos, este Parlamento decidió posteriormente, a propuesta mía y por amplia mayoría, eximir de esta obligación al transporte público.