EN shoot
volume_up
{ουσιαστικό}

1. βοτανική

shoot (επίσης: sprout)
volume_up
vástago {αρσ.}
shoot
volume_up
pimpollo {αρσ.} (brote)

2. βοτανική: "bud, young leaf"

shoot (επίσης: offshoot)
volume_up
retoño {αρσ.}
shoot
volume_up
renuevo {αρσ.}

3. κινηματογράφος και τηλεόραση

shoot (επίσης: shot, take)
volume_up
toma {θηλ.}
Every shot, every sound, every piece of music is exactly what he wants the audience to experience.”
Cada toma, cada sonido, cada fragmento musical es exactamente lo que desea que experimente el espectador”.
Pre-visualization, Elliot explains, is like a moving storyboard, where computer-animated images are used to map out the action before a single scene is shot.
La previsualización, explica Elliot, es como un storyboard en movimiento donde se usan imágenes animadas por ordenador para planear la acción antes de realizar una toma.
shoot (επίσης: filming, shooting)
volume_up
rodaje {αρσ.}
It is true that the cost of a UK or European actor shooting in another Member State would not be eligible for a claim under the UK scheme.
Es cierto que el coste de la participación de un actor británico o europeo en un rodaje realizado en otro Estado miembro no podrá recibir subvenciones del programa británico.
shoot (επίσης: shooting)
volume_up
filmación {θηλ.}

4. άλλος

shoot (επίσης: outbreak, bud, eruption, flare-up)
volume_up
brote {αρσ.}
La ratificación del Tratado de Lisboa es de por sí un brote verde.
People speak of green shoots as part of the economic recovery in Europe.
Se habla de brotes verdes como parte de la recuperación económica en Europa.
Maybe the young shoots of developing countries require assistance in some form from us on a provisional basis.
Puede que los jóvenes brotes de los países en desarrollo necesiten de nosotros algún tipo de ayuda provisional.
shoot
volume_up
cogollo {αρσ.} (tallo)
shoot
volume_up
hijuelo {αρσ.}
shoot
volume_up
mugrón {αρσ.}
shoot (επίσης: sucker)
volume_up
serpollo {αρσ.}
shoot
volume_up
soca {θηλ.} [Κολ.] (de arroz)
shoot
volume_up
verdugo {αρσ.} (vástago)

5. "shooting party"

shoot (επίσης: shooting party, hunt, meet)

6. "expedition"

shoot (επίσης: chase, hunt)
volume_up
cacería {θηλ.}

7. "land", Αγγλικά Βρετανίας

shoot (επίσης: reserve)
volume_up
coto {αρσ.}
shoot (επίσης: grouse moor, game reserve, shooting)
shoot (επίσης: game reserve, shooting)
shoot (επίσης: reserve)
volume_up
vedado {αρσ.}

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «shoot»:

shoot

Παραδείγματα χρήσης του όρου «shoot» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThat way, you know if an opponent might be preparing to shoot the moon.
De esta forma sabrá si un adversario se podría estar preparando para alcanzar la luna.
EnglishSouth Africa, Botswana, Namibia and Zambia want to shoot even more elephants now.
EnglishIn short, it is easy to shoot anyone who may seem slightly suspicious because they support democracy.
En definitiva, contra todo aquel que resulta ser sospechoso por ser demócrata.
EnglishIf people insist on catching animals, then they should be sensible and shoot them.
Si se considera imprescindible capturar animales, debe hacerse de manera razonable, disparándoles un tiro.
EnglishHowever, because of the flexibility instrument, we think we have won the penalty shoot-out.
Sin embargo, el instrumento de la flexibilidad nos hace pensar que ganamos en la prueba de los penaltis.
EnglishSo don't shoot me, I'm only the piano player, and I shoot back!
Les ruego, por lo tanto, que no disparen contra el pianista. Éste soy yo, ¡y estoy dispuesto a defenderme!
EnglishGiven the political instability that has been rocking the Arab world, this figure could still shoot up.
Dada la inestabilidad política que ha estado sacudiendo al mundo árabe, esta cifra aún podría aumentar.
EnglishThe winner is the one who can shoot most people dead.
EnglishInstead, democracy is slowly maturing there under the new King, and we must try to support this tender shoot of democracy.
Debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para proteger esta planta aún delicada.
EnglishYou only want them when you are trying to shoot the moon or trying to prevent someone else from shooting the moon.
Sólo debe llevárselos cuando intente alcanzar la luna o impedir que otro jugador alcance la luna.
EnglishHow can it be possible to shoot at such people?
EnglishBut that is, in a sense, to shoot the messenger.
EnglishWe must make sure that we do not shoot great holes in our rule of law in order to please the Wild West.
Hemos de evitar que se abran cada vez más brechas en nuestro Estado de derecho simplemente para agradar al Salvaje Oeste.
EnglishThe helicopters shoot from the air and the press has been muzzled, In Nepal there is both terror and counter-terror.
A la prensa se le ha puesto el bozal, los helicópteros están disparando y desconocemos el número de víctimas.
EnglishAvoid taking the undesirable cards—all hearts and the queen of spades—unless you're planning to shoot the moon!
Evite robar las cartas no deseables, todos los corazones y la reina de picas, a menos que vaya ganar todas las bazas.
English— sure, shoot!
EnglishAvoid taking the undesirable cards—all hearts and the queen of spades—unless you're planning to shoot the moon!
Evite robar las cartas no deseables, todos los corazones y la reina de espadas, a menos que planee ganar todas las bazas.
EnglishWithin minutes he was attacked by British soldiers pointing submachine guns at him and threatening to shoot him.
Al cabo de unos minutos fue atacado por soldados británicos, que le apuntaron con metralletas y amenazaron con dispararle.
EnglishYou could just shoot me without a hearing.
EnglishHowever, as I stressed then, we should be very prudent not to shoot ourselves in the foot.
Sin embargo, tal como destaqué en ese momento, hemos de ser extremadamente prudentes de que no vayamos a hacer algo que se vuelva en contra nuestra.