ισπανική μετάφραση του όρου «shall all be»

EN

«shall all be» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «shall all be».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «shall all be» στα ισπανικά

shall ρήμα
Spanish
all επίθετο
all επίρρημα
Spanish
all αντωνυμία
to be ρήμα
Be ουσιαστικό
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «shall all be» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIf we allow these obstacles to remain, we shall all have to suffer the consequences.
Si permitimos que estos obstáculos sigan ahí, todos sufriremos las consecuencias.
EnglishAnd tomorrow we shall all have to follow both our hearts and minds when we vote.
Usted nos ha hecho recapacitar y mañana tendremos que votar según nuestras conciencias.
EnglishI am sure we shall all benefit greatly from following his recommendations.
Estoy convencido de que todos nos beneficiaremos mucho si seguimos sus recomendaciones.
EnglishIn this way, we shall all be winners, but Georgia's citizens most of all.
De esta manera, todos saldrán ganadores, pero los ciudadanos georgianos más que nadie.
EnglishThese are the things we must do in this House, and I hope we shall all work together to achieve them.
Éstas son las cosas que debemos hacer aquí, y espero que las hagamos todos juntos.
EnglishPlease do that and make our job easier when we come to vote: we shall all be grateful.
Señor Presidente, estamos de acuerdo con su segunda propuesta, de votar primero el texto original.
EnglishMr Matsakis, we shall all abide by the time we know has been given us.
Señor Matsakis, debemos respetar el tiempo de intervención que sabemos que se nos ha concedido.
EnglishIf we allow these obstacles to remain, we shall all have to suffer the consequences.
EnglishWe shall all, however, have to keep a careful eye on this so that it does not remain a mere hope.
Aunque todos deberemos estar vigilantes para que esto no se convierta en una vana esperanza.
EnglishAnd, I say again, we shall all shortly have to stand up and be counted.
EnglishPlease do that and make our job easier when we come to vote: we shall all be grateful.
Les ruego que lo hagan y faciliten nuestra labor en el momento de la votación: todos estaremos agradecidos.
EnglishThe educational aspect lies in the fact that we shall all be better able to see what we are getting for our money.
La pedagógica radica en que todos podremos ver mejor qué conseguimos con el dinero.
EnglishIt may be adequate in the long term but, as Keynes said: 'in the long term we shall all be dead'.
Puede que a largo plazo sea suficiente, pero como dijo Keynes: "a largo plazo todos estaremos muertos".
EnglishNext year, we shall all be forced to teach ourselves activity-based budgeting.
El año que viene estaremos obligados a aprender de forma autodidacta cómo realizar presupuestos basados en actividades.
EnglishWe would hope so and we shall all keep an eye on this.
EnglishMr President, if you put something else to the vote then we shall all stand up and make a vote impossible.
Señor Presidente, si permite usted que se vote sobre otra cosa, todos nos levantaremos y nos opondremos.
EnglishWe shall all do our utmost to ensure that the visit by Mr de Croo and his colleagues is a great success.
Todos nos esforzaremos por que la visita del Sr. Herman De Croo y sus colegas tenga el mayor de los éxitos.
EnglishWe are now approving enhanced cooperation and, when this begins, we shall all have our individual rights.
Ahora aprobamos una cooperación reforzada y, cuando esta comience, todos tendremos todos nuestros derechos.
EnglishNonetheless, we shall all have to be vigilant.
EnglishIf we are prepared to listen to each other and to learn from each other, then we shall all be the better for it.
Si estamos dispuestos a escucharnos unos a otros y a aprender unos de otros, todos saldremos beneficiados.

Αλλα λόγια

English
  • shall all be

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Ελληνο-αγγλικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .