ισπανική μετάφραση του όρου «shall»

EN

«shall» Ισπανικά μετάφραση

ES
volume_up
shall we go? [παράδειγμα]
volume_up
we shall see [παράδειγμα]
volume_up
as you sow, so shall you reap [παροιμία]
EN

shall [should|should] {ρήμα}

volume_up
1. "modal verb"
shall (επίσης: should)
volume_up
deber [debiendo|debido] {ρ.} (ver ejemplos)
If that is the case, we shall have to investigate the matter - and I shall see to that.
De ser así, deberíamos verificarlo y yo me encargaré de que así se haga.
They shall not be distributed among intermediaries, trainers or brochure publishers.
No se deben distribuir entre intermediarios, instructores o editores de folletos.
These arrangements shall ensure that the Union expresses a single position.
Este procedimiento deberá garantizar que la Unión exprese una posición única.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «shall» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishThey shall be adopted after consultation of the Economic and Social Committee.3.
Dicha ley o ley marco se adoptará previa consulta al Comité Económico y Social.3.
EnglishI shall conclude by saying that of course we are counting on Parliament’s support.
Concluiré diciendo que, evidentemente, contamos con el apoyo de este Parlamento.
EnglishI shall therefore explain in detail the Commission’s position on the amendments.
Por tanto, expondré en detalle la posición de la Comisión sobre las enmiendas.
EnglishThey shall be adopted after consultation of the Economic and Social Committee.4.
La ley o ley marco se adoptará previa consulta al Comité Económico y Social.4.
EnglishMr Voggenhuber, I shall also deal in detail with your comments on the subject.
Señoría, cuando me refiera a sus intervenciones, haré hincapié en esta cuestión.
EnglishWe shall start with the joint debate on the following motions for resolutions:
Empezamos por el debate conjunto sobre las siguientes propuestas de resolución:
EnglishI shall conclude, Mr President, by thanking the three rapporteurs for their work.
Concluyo, señor Presidente, agradeciendo a los tres ponentes el trabajo realizado.
EnglishThat is why I shall vote against the report presented to us by the Commission.
Por este motivo votaré en contra del informe que nos ha presentado la Comisión.
EnglishAs I said, I shall refer the matter to the Committee on Constitutional Affairs.
Como he dicho, someteré la cuestión a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Englishshall I therefore take the members of Christ and make them members of a prostitute?
¿Y voy a tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una meretriz?
EnglishThen we shall be able to say that justice really is the same throughout the EU.
Entonces podremos afirmar que la justicia es realmente la misma en toda la UE.
EnglishOver the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
Durante los próximos meses tendremos que ver si aún se pueden solucionar las cosas.
EnglishIn the short time I have, I shall concentrate on one aspect, namely the opt-out.
En el escaso tiempo de que dispongo, me centraré en un solo aspecto: la opción de .
EnglishIn the hope that this will be guaranteed, we shall vote in favour of the proposal.
Con la esperanza de que eso quede garantizado, votaremos a favor de la propuesta.
EnglishIt is a really demanding target and we shall have to see whether it is achievable.
Se trata de un objetivo realmente ambicioso y tendremos que ver si es factible.
EnglishIt is, however, a very interesting point and we shall check the relevant rule.
Pero es una cuestión muy interesante y ya comprobaremos el Reglamento pertinente.
EnglishMr President, and I shall finish here, we must therefore have two objectives.
Por ello, señor Presidente, y acabo ahora mismo, debemos fijarnos dos objetivos.
EnglishWe shall be present, therefore, to control what the European Commission is doing.
Por tanto, estaremos presentes para controlar lo que hace la Comisión Europea.
EnglishWe shall only succeed if the Member States and the European Union act together.
Sólo tendremos éxito si los Estados miembros y la Unión Europea actúan juntos.
EnglishWe hope that we shall be able to find a solution to this for the second reading.
Esperamos que podremos encontrar una solución a ello para la segunda lectura.

«shallow grave» Ισπανικά μετάφραση

shallow grave
Spanish
  • tumba poco profunda
More chevron_right

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

«shallow groundwater» Ισπανικά μετάφραση

shallow groundwater
Spanish
  • aguas subterráneas poco profundas
More chevron_right