ισπανική μετάφραση του όρου «securely»

EN

«securely» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
securely {επιρ.}
volume_up
securities {πληθ.αρ.}
volume_up
secure {επιθ.}
volume_up
secured {επιθ.}
EN

securely {επίρρημα}

volume_up
securely (επίσης: firmly, four-square, foursquare, solidly, stoutly, stably)
Yet the constitutional status of all Member States in the European Union is fixed and securely anchored.
Sin embargo, los principios del Estado de Derecho están firmemente arraigados y consolidados en todos los Estados miembros de la Unión Europea.
And I can tell you why; because these people wanted to be on the right side once and for all, i. e. securely anchored in the family of democratic nations.
También les puedo decir la causa: porque estos pueblos quieren estar de una vez por todas en el lado correcto, es decir, asentados firmemente en la familia de las naciones democráticas.
Such a consideration was entirely absent from the report, as was, by all appearances, any mention of the efforts of the current Prime Minister of Turkey to bind his country securely to Europe.
Este planteamiento está totalmente ausente del informe, como lo está toda mención del esfuerzo del actual Primer Ministro turco por vincular su país firmemente a Europa.
securely (επίσης: alright, aright, nicely, nicely, nicely, properly, properly, properly, right, well)
We should stop and reflect and produce a securely founded proposal for the next intergovernmental conference.
Deberíamos pararnos, reflexionar y elaborar una propuesta bien fundamentada para la próxima Conferencia Intergubernamental.
fija bien la estantería a la pared
For example, in Japan, it is already possible to pay for goods or services securely using a mobile phone.
Por ejemplo, en Japón, ya es posible pagar por bienes o servicios de forma segura utilizando un teléfono móvil.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «securely»:

securely
English
secure
security

Παραδείγματα χρήσης του όρου «securely» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishFind out how to connect securely using HTTPS to keep the hackers out.
Descubre cómo conectarte de forma segura con HTTPS para protegerte de los hackers.
EnglishWithout IFOR, democratic institutions will not be able to operate securely.
Sin la IFOR, seguro que las instituciones democráticas no funcionarán.
EnglishCan the chosen identifier be securely and safely located as far as the animal is concerned?
¿El identificador elegido puede colocarse con garantías y sin riesgos para el animal?
Englishnecessary to preserve the identity of each institute so securely, that the
EnglishInternet Explorer has features that can help you browse more securely.
Internet Explorer posee características que le ayudarán a explorar Internet con mayor seguridad.
Englishhave built-in support for HTTPS, which makes it possible for video to be securely viewed using a
EnglishWe will only ask you to complete a purchase after you have securely signed in to your account.
Únicamente se le solicitará que complete una compra tras haber accedido de forma segura a su cuenta.
EnglishUse authentication when you want to securely verify that you are connecting to the correct computer.
Use la autenticación cuando desee comprobar de forma segura que está conectado al equipo correcto.
EnglishSecurely create, store, and edit Word, OneNote, Excel, and PowerPoint files using a web browser.
Cree, almacene y edite** con seguridad archivos de Word, OneNote, Excel y PowerPoint con un explorador web.
EnglishSecurely create, store, and edit Word, OneNote, Excel, and PowerPoint files using a web browser.
Cree, almacene y edite archivos de Word, OneNote, Excel y PowerPoint de forma segura con un explorador web.
EnglishHowever, as Italy has shown, sometimes being bound so securely to the euro is not quite such a good thing.
No obstante, como Italia ha demostrado, en ocasiones estar tan vinculado al euro no es tan positivo.
EnglishIf the heater is to be installed in the passenger compartment it should be securely compartmented off.
Si hay que instalar la calefacción en el espacio de los pasajeros, ésta debe estar aislada con seguridad.
EnglishFor example, in Japan, it is already possible to pay for goods or services securely using a mobile phone.
Por ejemplo, en Japón, ya es posible pagar por bienes o servicios de forma segura utilizando un teléfono móvil.
EnglishCan the chosen identifier be securely and safely located as far as the animal is concerned?
Acabo felicitando al ponente por su informe y por el hecho de que haya recibido un apoyo unánime de la Comisión de Agricultura.
EnglishWith Office 365, you can get your work done securely and communicate real-time from almost anywhere
Con Office 365 puede llevar a cabo su trabajo de forma segura y comunicarse en tiempo real prácticamente desde cualquier lugar.*
EnglishWe should stop and reflect and produce a securely founded proposal for the next intergovernmental conference.
Deberíamos pararnos, reflexionar y elaborar una propuesta bien fundamentada para la próxima Conferencia Intergubernamental.
EnglishIt has created structures, and extremely important ones at that, and a form of more securely established cooperation between us.
Este ha creado estructuras, muy importantes, además, y una forma de cooperación más afianzada entre nosotros.
EnglishIt securely stores your credit card information on your phone by isolating your credentials from malware.
Almacena la información de su tarjeta de crédito en su móvil de forma segura, protegiendo sus credenciales del software malintencionado.
EnglishYet the constitutional status of all Member States in the European Union is fixed and securely anchored.
Sin embargo, los principios del Estado de Derecho están firmemente arraigados y consolidados en todos los Estados miembros de la Unión Europea.
EnglishAll Jabra wireless office headsets are securely paired and digitally encrypted between the headset and its base.
Todos los microauriculares de oficina inalámbricos de Jabra están sincronizados de forma segura con la base, y encriptados digitalmente.