ισπανική μετάφραση του όρου «s very strange»

EN

«s very strange» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «s very strange».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «s very strange» στα ισπανικά

S ουσιαστικό
very επίθετο
very επίρρημα
strange επίθετο

Παραδείγματα χρήσης του όρου «s very strange» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

English   Mr President, it is a very strange debate that we are witnessing today.
   – Señor Presidente, el debate que estamos presenciando hoy es bastante extraño.
EnglishWe find that very strange.
EnglishI must say this is very strange in a Europe which proclaims that it wants to be transparent.
Eso es muy extraño en una Europa que dice que quiere ser transparente.
EnglishSecondly, we are dealing with a very strange kind of war here.
La segunda cuestión es que nos enfrentamos a un tipo de guerra muy especial.
EnglishThat is very strange, especially when we are talking about slavery and trafficking in women.
Esto resulta muy extraño, especialmente cuando hablamos de trata de mujeres y de esclavitud.
EnglishWith regard to this issue we are in a very strange situation.
Nos encontramos, en relación con este tema, en una situación muy extraña.
EnglishIt is very strange that, in the case of this enormous undertaking, this approach was ignored.
Resulta muy extraño que se haya hecho caso omiso de este enfoque en este caso tan importante.
EnglishWhat we do know is that there is something very strange about this outbreak.
EnglishIs that access still denied by a very strange interpretation of the 'Jones Act' ?
¿Sigue estando excluido este acceso por una interpretación sumamente curiosa de la denominada «ley Jones»?
EnglishIs that access still denied by a very strange interpretation of the 'Jones Act '?
¿Sigue estando excluido este acceso por una interpretación sumamente curiosa de la denominada« ley Jones»?
EnglishMr President, my voting machine is making a very strange noise and it has a lot of lights on it.
Señor Presidente, mi aparato de votación hace un ruido muy extraño y tiene un montón de luces.
EnglishIf the Member States and the Commission do not realise this, it is very strange.
Resultaría verdaderamente muy extraño que no se comprendiera este punto en los Estados miembros y en la Comisión.
EnglishI think some MEPs have a very strange way of looking at democracy as very static and absolute.
Creo que algunos diputados consideran, extrañamente, que la democracia es algo muy estático y absoluto.
EnglishWhoever has the job of writing today's history will find some very strange and incomprehensible matters.
Quien escriba la historia que hoy se hace considerará muchas cosas curiosas e incomprensibles.
EnglishLastly, we find ourselves in a very strange position.
Por último, nos encontramos en una situación completamente extraña.
EnglishHe merely finds it very strange that someone should receive an invitation to spend some days on a yacht.
Simplemente le parece muy raro que alguien reciba una invitación para pasar unos días en un yate.
EnglishWhat we are talking about now seems very strange to me.
EnglishIt would be very strange, then, if we were to simply go and lay down rules on the subject here in this report.
Por tanto, sería muy extraño que aquí en este informe estableciéramos normas sobre este asunto.
EnglishThe meeting in Biarritz was typified by very strange happenings.
EnglishIt is very strange that somebody has come into the Chamber and filmed us while we were speaking and signing.
Es muy extraño que alguien haya accedido a la Cámara y nos haya filmado mientras estábamos hablando y firmando.

Αλλα λόγια

English
  • s very strange

Περισσότερα στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.