ισπανική μετάφραση του όρου «s totally»

EN

«s totally» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «s totally».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «s totally» στα ισπανικά

S ουσιαστικό
totally επίθετο
Spanish
totally επίρρημα
total ουσιαστικό
total επίθετο

Παραδείγματα χρήσης του όρου «s totally» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishFishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
La pesca en esa parte del mundo depende totalmente de asociaciones y acuerdos.
EnglishIt is totally the responsibility of the negotiators.
No puedo asumir la culpa, ya que toda la responsabilidad es de los negociadores.
EnglishThey are two totally distinct types of activity and this has to be borne in mind.
Son dos tipos de actividad totalmente distintos, y esto debe tenerse presente.
EnglishIn supporting totally Mr Evans ' report, I would like to make a couple of comments.
Apoyo completamente el Informe Evans, pero quisiera hacer un par de comentarios.
EnglishThe Honourable Member has totally misunderstood the Commission on this point.
El distinguido diputado no ha entendido en absoluto a la Comisión en este punto.
EnglishJust a few years ago, the economic situation in Europe was totally different.
Hace unos pocos años la situación económica de Europa era totalmente diferente.
EnglishThat is an important value in our in some respects totally unregulated society.
Este es un valor muy importante en nuestra sociedad carente muchas veces de normas.
EnglishWe must not totally call into question nuclear energy for peaceful purposes.
No hay que poner en entredicho totalmente la energía nuclear para fines civiles.
EnglishIt is totally incorrect and wrong that we participate in those kind of votes.
Es completamente incorrecto y erróneo que participemos en este tipo de votaciones.
EnglishI totally oppose these policies; they damage the interests of my constituents.
Me opongo totalmente a estas políticas; dañan los intereses de mis electores.
EnglishThis is of course totally unsatisfactory as far as I and my group are concerned.
Naturalmente, esto no puede satisfacer de ningún modo ni a mí ni a mi Grupo político.
EnglishMy group supports it as much as it supports the euro, that is to say, totally.
Mi Grupo la apoya en la misma medida que apoya al euro, es decir, plenamente.
EnglishMr Pomés Ruiz, it is totally unacceptable that the Council's seat is empty.
Señor Pomés Ruiz, es totalmente inadmisible que el escaño del Consejo esté vacío.
EnglishIt is wrong, it is totally unacceptable that it is allowed in any way to be run down.
Es un error, es totalmente inaceptable, que se permita frustrarlo de modo alguno.
EnglishThe draft budget plan totally fails to respond to these realities, however.
Ahora bien, el proyecto de presupuesto no refleja de modo alguno esas realidades.
EnglishWe are extremely happy to totally support Mr Whitehead's excellent report.
Nos satisface mucho apoyar completamente el excelente informe del Sr. Whitehead.
EnglishHowever, at this stage, the Commission's proposals are totally unrealistic.
Sin embargo, las propuestas de la Comisión carecen en este momento de realismo.
EnglishIt is a totally unnecessary intrusion into the freedoms of millions of people.
Es una intromisión totalmente innecesaria en las libertades de millones de personas.
EnglishThis sort of approach is totally unacceptable, and has been widely refused.
Tal lógica es totalmente inaceptable y, por lo demás, es ampliamente rechazada.
EnglishThe common position was totally unacceptable from Parliament's point of view.
La posición común era totalmente inaceptable desde el punto de vista del Parlamento.

Αλλα λόγια

English
  • s totally

Δείτε το Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.