ισπανική μετάφραση του όρου «role»


Μήπως εννοείτε rôle, rolar
EN

«role» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
role {ουσ.}

EN role
volume_up
{ουσιαστικό}

1. γενικός

role (επίσης: rôle)
volume_up
rol {αρσ.}
lively as ever and is called to play an important role on the world stage.
un rol importante en el contexto mundial.
Metabolic studies suggest calcium may have a role in the regulation of blood pressure.
Los estudios metabólicos indican que posiblemente el calcio desempeñe un rol en la regulación de la presión arterial.
Nos observan esperando que asumamos un rol de liderazgo.

2. θέατρο

role
volume_up
parte {θηλ.}
Por otra parte, participan intensamente en el fomento del desarrollo regional.
However, this report completely fails to mention the role of Islam.
Sin embargo, el informe no hace referencia por ninguna parte el papel del islam.
Women play an irreplaceable role in every aspect of family and social life.
Gran parte de la legislación que aprobamos aquí no funciona como debiera.

3. κινηματογράφος και τηλεόραση

role (επίσης: character, rôle)
volume_up
papel {αρσ.}
There is certainly a role for the European Union here, but a modest role.
Sin duda, la Unión Europea ha de desempeñar un papel, pero un papel modesto.
I believe that FRONTEX has a role to play, and a positive role at that.
Creo que FRONTEX tiene un papel que desempeñar, un papel positivo, por supuesto.
What exactly is Mr Solana' s role and what is the European Commission' s role?
¿Cuál es exactamente el papel del Sr. Solana? ¿Qué papel desempeña la Comisión Europea?

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «role»:

role

Παραδείγματα χρήσης του όρου «role» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWe have an obligation to take initiatives that will safeguard their dynamic role.
Tenemos la obligación de emprender iniciativas que protejan su función dinámica.
EnglishThe European Parliament's debates on enlargement have an important role to play.
Los debates sobre la ampliación en el Parlamento Europeo tienen mucha importancia.
EnglishIt should not be technology, but the user's need that plays a key role in this.
Lo que debería primar son las necesidades del usuario, no la tecnología en si.
Englishof their state by a special sacrament; fulfilling their conjugal and family role
estado para este sacramento especial, en virtud del cual, cumpliendo su deber
EnglishHis title implies some sort of oversight role which is wholly inappropriate.
Su cargo denota una especie de función supervisora que es totalmente inadecuada.
EnglishI take the view that such arguments should not play a role in the decision-making.
Considero que este tipo de argumentos no deben influir en la decisión que tomemos.
EnglishThe fundamental role of a parliamentarian is not to govern, I am sorry to say.
Siento tener que decir que la función esencial de un diputado no es gobernar.
EnglishThe fight against terrorism plays a vital role, and this is the way it has to be.
La lucha contra el terrorismo desempeña una función fundamental y así tiene que ser.
EnglishIndeed, we are next-door neighbours and we can play a role in that respect.
De hecho, somos vecinos inmediatos y podemos cumplir una función a ese respecto.
EnglishLess attention, however, has been given to the role of the user of detergents.
Se ha prestado, no obstante, menos atención a la función del usuario de detergentes.
EnglishIn our opinion, it has an essential role in stimulating innovation and research.
En nuestra opinión, un lugar esencial para estimular la innovación y la investigación.
EnglishEurope is becoming increasingly concerned with the role of the liberal professions.
Europa se está ocupando crecientemente de las llamadas profesiones liberales.
Englishto begin my reflection on the role of Mary in the mystery of Christ and on her
mi reflexión sobre el significado que María tiene en el misterio de Cristo y
EnglishMoreover, the role of the Commission, as guardian of the treaties, will be enhanced.
Es más, la labor de la Comisión, como guardiana de los tratados, se va a reforzar.
EnglishI would like to highlight the important role this House has played in this respect.
Quisiera señalar la importante función desempeñada por esta Cámara a este respecto.
EnglishParliament’s role, as an eminently political body of the Union, has to be different.
El del Parlamento, como órgano eminentemente político de la Unión, ha de ser otro.
EnglishThe role of the torturers was played by plain-clothes officers from the local police.
El de los torturadores lo interpretaron agentes de paisano de la policía local.
EnglishThe structural funds have a key role to play in strengthening business activity.
Los Fondos estructurales son claves en el fortalecimiento de la actividad empresarial.
EnglishSimply, I was trying to honour Parliament by recognising the role of the President.
Simplemente quería honrar al Parlamento y reconocer la labor del Presidente.
EnglishParliament’ s role, as an eminently political body of the Union, has to be different.
El del Parlamento, como órgano eminentemente político de la Unión, ha de ser otro.