ισπανική μετάφραση του όρου «remarkable»

EN

«remarkable» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
remarkable {επιθ.}
volume_up
remark {ουσ.}

EN remarkable
volume_up
{επίθετο}

1. γενικός

remarkable (επίσης: notable)
volume_up
notable {αρσ./θηλ. επιθ.}
May I suggest to the Commissioner that this is a remarkable admission to make.
Permítame el Comisario decir que esto es una confesión notable.
The motion for a resolution presented by Mr Wijkman today is remarkable.
La propuesta de resolución que presenta hoy el señor Wijkman es notable.
Es notable la capacidad de adaptación que ha demostrado cambiando sus prioridades.
remarkable (επίσης: startling)
volume_up
sorprendente {αρσ./θηλ. επιθ.}
¿Dónde están las raíces de una contradicción tan sorprendente?
Es sorprendente que esto haya podido ser tan tergiversado.
Lo que usted está haciendo con su grupo es sorprendente.
remarkable (επίσης: outstanding)
volume_up
destacable {επιθ.}
The remarkable thing is that nobody is openly advocating a superstate such as this.
Lo destacable es que nadie defiende abiertamente un superestado como este.
El informe es ciertamente destacable en muchos aspectos.
Of the very many remarkable achievements, one is very seldom acknowledged.
Entre los muchos logros destacables, hay uno que apenas se aprecia.

2. "coincidence"

remarkable (επίσης: formidable, outstanding, phenomenal, startling)
It is a remarkable country and it is on the brink of drowning in waste.
Se trata de un país extraordinario que está a punto de ahogarse en la basura.
Karas ha realizado un extraordinario trabajo en esta propuesta de directiva.
En este sentido, Lituania ha hecho un progreso extraordinario.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «remarkable»:

remarkable
remark

Παραδείγματα χρήσης του όρου «remarkable» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishFollowing Mandela' s remarkable efforts, peace seemed to be on its way at last.
Tras los esfuerzos particulares de Mandela parece que finalmente se aproxima la paz.
EnglishFollowing Mandela's remarkable efforts, peace seemed to be on its way at last.
Tras los esfuerzos particulares de Mandela parece que finalmente se aproxima la paz.
EnglishThis is remarkable for a matter that deals precisely with openness and public access.
Esto es extraño tratándose justamente de un asunto sobre apertura y transparencia.
EnglishThis agreement was a remarkable achievement and a tribute to all those concerned.
Este acuerdo constituye un importante logro y un tributo a todas las partes implicadas.
EnglishI wish to congratulate Mr Brok on the remarkable piece of work that he has produced.
Deseo felicitar a nuestra colega por el excelente trabajo que ha realizado.
EnglishWhat is remarkable is the increase in fraud cases in several Member States of the EU.
Cabe destacar el aumento de los casos de fraude en varios Estados miembros de la UE.
EnglishIt is therefore remarkable that the report attacks high taxes on alcohol.
Es por ello extraño que el informe ataque los impuestos elevados sobre el alcohol.
EnglishIt is a remarkable dossier we are discussing here, a highly technical one.
El informe que estamos debatiendo aquí es un tanto particular, es sumamente técnico.
EnglishMr President, it is indeed a remarkable situation in which we find ourselves today.
Señor Presidente, es una situación extraña en la que hoy nos encontramos.
EnglishI would like to emphasise the remarkable economic progress which has been made by Taiwan.
Me gustaría enfatizar que se han conseguido notables avances económicos en Taiwán.
EnglishUnfortunately, numerous votes in plenary have damaged this remarkable work.
Por desgracia, numerosas votaciones en el Pleno han perjudicado este excelente trabajo.
EnglishIt is also remarkable that it is even being kept secret from the Swedish Government.
Es asimismo extraño que se mantenga en secreto el informe incluso para el Gobierno sueco.
EnglishWe have a coherent strategy and we have made a remarkable amount of progress.
Tenemos una estrategia coherente y hemos hecho avances considerables.
EnglishThe parliamentary term that is coming to an end can pride itself on its remarkable record.
La legislatura que se termina puede estar orgullosa de su excelente balance.
EnglishAnd despite the difficulty, some remarkable agreements have been reached.
Y, a pesar de las dificultades, se han logrado algunos acuerdos notables.
EnglishHowever, I find remarkable the levity with which we heap praise on Japan's heroes.
Sin embargo, me sorprende la ligereza con la que colmamos de alabanzas a los héroes de Japón.
EnglishThe overall result is remarkable and I hope that the Council will fully take it into account.
El resultado global es apreciable y espero que el Consejo lo tendrá muy en cuenta.
EnglishMs Ek, it is remarkable to see your book of knowledge here in the Chamber.
Señora Ek, es impresionante constatar la amplitud de sus conocimientos aquí en la Cámara.
EnglishWhat is remarkable is the Court of Auditors' proposal for self-protection against terrorism.
La propuesta del Tribunal de Cuentas para un autoseguro contra el terrorismo.
EnglishWhat is remarkable is the Court of Auditors ' proposal for self-protection against terrorism.
La propuesta del Tribunal de Cuentas para un autoseguro contra el terrorismo.