ισπανική μετάφραση του όρου «to rely»

EN

«to rely» Ισπανικά μετάφραση

ES
volume_up
to rely {μεταβ.ρ.}
volume_up
to rely {αμεταβ.ρ.}

EN to rely
volume_up
[relied|relied] {ρήμα}

However, we can always rely on its cowardice and craven surrender to the EU.
Pero siempre podemos confiar en su cobardía y su rendición a los pies de la UE.
You can rely on us to pass these demands on to our partners in the Council.
Pueden confiar en que transmitiremos estas demandas a nuestros socios del Consejo.
A second question is whether we should rely on your words or your actions.
Una segunda cuestión es la de si deberíamos confiar en sus palabras o acciones.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to rely» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI think that it is important that we should rely on the opinions of experts.
Creo que es importante para nosotros el apoyarnos en las opiniones de los expertos.
EnglishThey rely instead on a graphics processing unit (GPU) built into the computer.
En cambio, cuentan con una unidad de procesamiento gráfico (GPU) integrada.
EnglishBoth groups must be able to rely on the support of the existing contracts.
Ambos grupos deben ser capaces de contar con el apoyo de los contratos existentes.
EnglishIt cannot rely on a role as primus inter pares on the international scene.
No puede basarse en un papel de primus inter pares en la escena internacional.
EnglishWe cannot rely on dictators to encourage and promote democracy in their countries.
No podemos contar con dictadores para facilitar y promover la democracia en sus países.
EnglishAccording to the rules that were established four years ago, we rely on these reports.
Según las reglas establecidas hace cuatro años, confiamos en estos informes.
EnglishAfrica will not have a future if it continues to rely on charity from the rich.
África no tendrá futuro si sigue confiando en la caridad de los ricos.
EnglishWe rely on the efforts of the European Parliament in particular here.
En este sentido confiamos especialmente en los esfuerzos del Parlamento Europeo.
EnglishWe cannot solely rely on prosecutors and the Court of Justice to apply it.
No podemos basarnos sólo en los fiscales y en el Tribunal de Justicia para aplicarla.
EnglishMany cities around the world rely on Axis network video solutions to:
Muchas ciudades del mundo confían en la soluciones de vídeo en red de Axis para:
English“I didn’t rely on a written score for large parts of the film,” he says.
“No dependía de una partitura escrita para grandes partes de la película”, comenta.
EnglishWe must rely more heavily on the emerging civil society and on the Afghan reformists.
Debemos contar mucho más con la sociedad civil emergente y con los reformistas afganos.
EnglishWe should carry out a causal analysis and should not rely solely on prescribing medication.
Es necesario un análisis de causas en vez de limitarnos a recetar medicamentos.
EnglishPeople suffering from food allergies rely on the proper listing of what a product contains.
Las personas que sufren alergias requieren una indicación adecuada del contenido.
EnglishWe must be able to rely on a Commissioner' s speaking appropriately and in cautious terms.
De un Comisario debemos poder esperar un uso mesurado y prudente del lenguaje.
EnglishIn all these areas, we rely, of course, on the knowledge of the agencies.
En todos estos campos, dependemos naturalmente de los conocimientos de los organismos.
EnglishIn doing so it, in turn, must rely on information supplied to it by the Member States.
Y para ello depende a su vez de la información que le suministren los Estados miembros.
EnglishIf nothing is done, there will be no alternative but to rely on production in these regions.
Si no logramos actuar, no habrá alternativas a la producción de estas regiones.
EnglishYou are proposing policies which suppress domestic demand and rely on exports.
Está proponiendo políticas que suprimen la demanda nacional y dependen de las exportaciones.
EnglishI therefore rely on the Commission to uphold European basic rights.
Por lo tanto, confío en que la Comisión defienda los derechos básicos europeos.