ισπανική μετάφραση του όρου «refute»


Μήπως εννοείτε refutar
EN

«refute» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
refute {ουσ.}
ES
ES
volume_up
to refute {μεταβ.ρ.}

EN refute
volume_up
{ουσιαστικό}

1. "letter"

refute
volume_up
A {αρσ.}
Tengo que desmentir lo que ha dicho porque nada de ello se ajusta a la verdad.
I should like to refute that argument and call on all those who are considering this programme to refute it.
Quiero refutar este argumento y hacer un llamamiento a los que pretenden rechazar este programa.
Desafío a todos los defensores de esta nueva función a que rebatan esto.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «refute»:

refute

Παραδείγματα χρήσης του όρου «refute» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishSimilarly, I refute the argument that there is any danger to the language regime.
Asimismo, refuto el argumento de que el régimen lingüístico esté en peligro.
EnglishI refute any claim that an investigation by OLAF would be a delaying tactic.
Debo rechazar las afirmaciones de que la investigación de la OLAF supondrían un retraso.
EnglishPlease allow me now to refute Mr Medina's statement on his interpretation of the matter.
Permítame ahora salir al paso del juicio de intenciones efectuado por el Sr. Medina.
EnglishPlease allow me now to refute Mr Medina' s statement on his interpretation of the matter.
Permítame ahora salir al paso del juicio de intenciones efectuado por el Sr. Medina.
EnglishI should like to refute two general remarks that have been repeatedly made.
No obstante, quisiera atacar de falsedad dos observaciones generales hechas en varias ocasiones.
EnglishIt is essential that somebody of your standing should refute those denials.
EnglishI would defy all advocates of this new role to refute this.
La Comisión participa hasta cierto punto en la creación del servicio exterior.
EnglishI totally refute what my colleague Mr De Rossa said here today.
Rechazo totalmente lo dicho hoy aquí por mi compañero, el señor De Rossa.
EnglishThis is a story that keeps coming back, whatever facts are produced to refute it.
Es una historia que sigue repitiéndose, cualesquiera que sean los hechos que se produzcan para rebatirla.
EnglishI intend to use my report to refute the alarming coverage this issue currently receives.
Mi intención es que mi informe sirva de refutación de todas esas noticias alarmantes sobre el tema.
EnglishBut we refute all its reasoning, the basis of which is clerical, reactionary and misogynist.
Pero rechazamos el conjunto de su planteamiento, de inspiración clerical, reaccionaria y misógina.
EnglishI refute those who argue that this is an illegal act.
No estoy de acuerdo con quienes afirman que se trata de un acto ilegal.
EnglishMr President, I do not refute your own personal convictions.
EnglishI refute any kind of accusation of complicity with terrorism.
EnglishTo date, no results are available to confirm or refute the effectiveness of decompressive craniectomy in adults.
En la población pediátrica, la CD reduce el riesgo de muerte y el resultado no favorable.
EnglishI refute that we are scrapping the human rights issue.
EnglishI refute the suggestion that I am launching a campaign.
EnglishI therefore refute what Mr Seppänen has said.
Por consiguiente, impugno lo que ha manifestado el colega Seppänen.
EnglishNaturally, I refute any statements of this nature.
English(RO) I refute the accusations levelled by my fellow Members, Csaba Sógor and László Tőkés, against Romania.
(RO) Rechazo las acusaciones denunciadas por mis compañeros, Csaba Sógor y László Tőkés, contra Rumanía.