ισπανική μετάφραση του όρου «reciprocal»

EN

«reciprocal» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
reciprocal {επιθ.}

EN reciprocal
volume_up
{ουσιαστικό}

reciprocal (επίσης: inverse)
volume_up
recíproco {αρσ.}
This is also a type of dialogue with society, and has a kind of reciprocal effect.
Se trata también de un tipo de diálogo con la sociedad y tiene una especie de efecto recíproco.
spouses' personal, reciprocal self-giving requires the indissolubility of the
donación personal de los cónyuges exige la indisolubilidad del recíproco
Creo que ahora nos toca a nosotros llegar a un acuerdo recíproco.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «reciprocal»:

reciprocal

Παραδείγματα χρήσης του όρου «reciprocal» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishSince then the country has been trapped in a spiral of reciprocal terror.
Desde entonces, el país está atrapado en una espiral de terror por ambas partes.
EnglishAnd does he have any idea what that will mean for reciprocal competitiveness?
¿Y tiene ya alguna idea de qué significa para las relaciones de competencia?
EnglishWe need to work towards fair and reciprocal conditions of market access.
Debemos avanzar hacia unas condiciones de acceso al mercado equitativas y recíprocas.
EnglishIn view of the reciprocal agreements in the sector I think that is a good thing.
Si tenemos en cuenta los acuerdos recíprocos en el sector, creo que se trata de algo positivo.
EnglishThe Uruguay Round envisaged a reciprocal opening-up of markets.
Desearía que el señor Comisario brindase información suficiente a ese respecto.
EnglishAs development aid must be reciprocal, my country will continue to observe its commitments.
Dado que la ayuda al desarrollo debe ser mutua, mi país seguirá cumpliendo sus compromisos.
EnglishWe must be pragmatic in encouraging more reciprocal contacts on the part of the civil society.
Hemos de trabajar de una forma pragmática para aumentar los contactos entre los civiles.
EnglishI think we should be fighting harder for reciprocal agreements on ownership rights.
Creo que debemos esforzarnos más por lograr acuerdos recíprocos en materia de derechos de propiedad.
EnglishSection 26, last part, may be interpreted in terms of the provision of reciprocal military guarantees.
Punto 26: la última parte puede interpretarse como garantías militares mutuas.
EnglishThe opening up of international trade and market access must be global and reciprocal.
La apertura del comercio internacional y el acceso al mercado tienen que ser globales y recíprocos.
EnglishIt is the result of an effort of mutual comprehension and substantial reciprocal concessions.
Es el resultado de un esfuerzo de comprensión mutua y de concesiones recíprocas importantes.
EnglishWe firmly believe that trade concessions should be reciprocal.
Creemos firmemente que las concesiones comerciales deben ser recíprocas.
EnglishThe reciprocal ethnic atrocities are always attributed to just one side and not to the others.
Las mutuas atrocidades étnicas se atribuyen siempre a una sola de las partes y no a las demás.
EnglishThe intimate reciprocal connection of the two elements, therefore, confers upon the Church her special
Ef. 4, 16; LG 8). Así pues, la íntima conexión entre ambos elementos confiere a la
EnglishThe general idea is fully reciprocal two-way relations.
La idea general son relaciones de doble sentido totalmente recíprocas.
EnglishFinally, the Commission must urgently negotiate reciprocal agreements with other jurisdictions.
Por último, la Comisión debe negociar con urgencia los acuerdos recíprocos con otras jurisdicciones.
EnglishThis is why it is so difficult to understand this absence of any reciprocal attitude on the part of Morocco.
Por eso, no se comprende la falta de reciprocidad de las actitudes por parte de Marruecos.
EnglishAs the inimitable Doctor Johnson once said 'Life cannot subsist ... but by reciprocal concessions'.
Tal como dijo el inimitable Doctor Johnson: "la vida no puede subsistir... sin concesiones mutuas".
Englishreciprocal bond which they have established through their self-giving.
EnglishHowever, I do not believe that we need to stop this process, but strive for reciprocal benefits.
Sin embargo, creo que no necesitamos detener este proceso, sino tratar de que nos beneficie mutuamente.