ισπανική μετάφραση του όρου «receiving report»

EN

«receiving report» Ισπανικά μετάφραση

EN receiving report
volume_up
{ουσιαστικό}

1. λογιστική

receiving report

Παραδείγματα χρήσης του όρου «receiving report» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWe have taken note of ECOFINs interest in receiving a report on these issues.
Hemos tomado nota del interés del ECOFIN de disponer de un informe sobre estos temas.
EnglishI look forward to receiving that report and our committee will respond in due course.
Espero con interés poder leer dicho informe y nuestra comisión responderá en su momento.
EnglishWe shall later be receiving a special report on the subject from the Committee on Budgets.
Más adelante la Comisión de Presupuestos presentará un informe especial sobre esta materia.
EnglishI look forward to receiving the report the Commissioner talked about on the development of our forestries.
Celebro especialmente las propuestas de fijar criterios más estrictos para los examinadores.
English   I look forward to receiving the report the Commissioner talked about on the development of our forestries.
   – Espero recibir pronto el informe sobre el desarrollo de nuestra silvicultura que ha mencionado la señora Comisaria.
EnglishMr President, please excuse me; I was receiving a report about the situation in Belgium, and I did not fully understand.
Señor Presidente, por favor, disculpe, yo estaba recibiendo un informe sobre la situación en Bélgica y no he podido enterarme bien.
EnglishFor now, I am unable to tell you what our assessment will be after receiving the report by the group of experts, which will be sent to me next month.
De momento, no puedo decirle cuál será nuestra valoración después de recibir el informe del grupo de expertos, que me enviarán el próximo mes.
EnglishI would simply ask you to confirm that the action of the House in receiving this report is fully in accordance with the Rules of Procedure and that it is acceptable.
Solo quiero pedirle a usted que confirme que la acción de la Cámara al recibir este informe es plenamente conforme con el Reglamento y que es aceptable.
EnglishAt least, however, this Parliament is receiving a report, something which the Prime Minister failed to give the British House of Commons in the aftermath of the event.
Al menos, sin embargo, este Parlamento está siendo informado, cosa que el Primer Ministro ha omitido en la Cámara de los Comunes británica después del evento.
EnglishI say to them: nice try on April Fool's Day but we look forward to receiving the genuine report on what should be made available for the conversion of those buildings.
Y yo les digo: es una buena inocentada para este día, pero estamos a la espera de recibir el informe verdadero sobre lo que se debe destinar a la restauración de esos edificios.
EnglishIt is clear from the resolution that the Roma population is the largest marginalised community in the report receiving support, plus others of similar socio-economic condition.
Se desprende de la resolución que la población gitana es la mayor comunidad marginada en el informe que recibe ayuda, además de otras con condiciones socioeconómicas similares.
EnglishI believe that Parliament will be very interested in receiving this report and I look forward very much to being able to discuss it with you.
Creo que el Parlamento estará muy interesado en recibir dicho informe, y espero verdaderamente poder debatirlo con usted, a lo que quisiera invitarle aquí y ahora.