ισπανική μετάφραση του όρου «realistic about»

EN

«realistic about» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «realistic about».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «realistic about» στα ισπανικά

realistic επίθετο
realist ουσιαστικό
Spanish
about επίρρημα
about μετοχή
about
Spanish
about ουσιαστικό
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «realistic about» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishLet us be realistic about what is in this Treaty and what is good and bad about it.
Seamos realistas sobre el contenido del Tratado y sus ventajas e inconvenientes.
EnglishAs regards the targets, I agree with what speakers have said about realistic targets.
En cuanto a los objetivos, estoy de acuerdo con lo dicho sobre objetivos realistas.
EnglishI think we need to be realistic in our discussions about what is practical.
Creo que necesitamos ser realistas en nuestros debates en cuanto a lo que es práctico.
EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Ser realistas no implica eliminar el tema de Irán del orden del día.
EnglishLet us therefore be realistic about the options that data retention opens to us.
Seamos, pues, realistas sobre las posibilidades que la conservación de los datos nos brinda.
EnglishIt was said earlier here today that we should be realistic about democracy in Russia.
Se ha dicho antes en esta Cámara que debemos ser realistas sobre la democracia en Rusia.
EnglishWe must be realistic about legislating for binding targets which cannot or will not be met.
Debemos ser realistas y no establecer objetivos vinculantes que no son alcanzables.
EnglishI am not complacent about it at all, but I am realistic about exactly where we are.
No soy complaciente al respecto sino realista sobre el lugar en que nos encontramos exactamente.
EnglishIn this Parliament we have to be realistic about what we can do.
En este Parlamento debemos mostrarnos realistas en cuanto a nuestras posibilidades.
EnglishI think we have to be realistic about the situation and the majority of mixed fisheries.
Creo que tenemos que ser realistas sobre la situación de la mayoría de las pesquerías mixtas.
EnglishWe also have to be realistic about what we want from the Centre.
También debemos ser realistas sobre lo que queremos del Observatorio.
EnglishAt the end of the day, we must also be realistic about our limitations as legislators.
Por último, quiero decir que hemos de ser realistas en cuanto a nuestras limitaciones como reguladores.
EnglishWe were simply being realistic about what has to be done in and for a bigger Union.
Nos hemos limitado a ser realistas en torno a lo que hay que hacer en una Unión más grande y a favor de ella.
EnglishLet us therefore be realistic about the options that data retention opens to us.
Por esta razón, como he dicho, debemos discutir sobre el fundamento jurídico, no tengo ningún problema al respecto.
EnglishThat is what it means to be realistic about democracy in Russia, and let that be stated here today.
Esto es lo que significa ser realista sobre la democracia en Rusia, y hay que decirlo hoy en esta Cámara.
EnglishWe must be realistic about one particular situation.
EnglishWe must be realistic about what is going on in the market-place and what consumers are buying now.
Debemos ser realistas sobre lo que sucede en el mercado y sobre lo que los consumidores están adquiriendo ahora.
EnglishWe must be realistic about the hopes we awaken in the leaders of those countries with which we cooperate.
Hemos de ser realistas en las ilusiones que despertamos en los líderes de los países con los que cooperamos.
EnglishAre we in any way being realistic when we worry about crime and we worry about the drugs problem?
¿Estamos siendo en modo alguno realistas cuando nos preocupamos por la delincuencia y por el problema de las drogas?
EnglishWhile I agree with many of the points made by the Commissioner, we have to be realistic about these matters.
Aunque estoy de acuerdo con muchos de los puntos expuestos por el Sr. Comisario, en esta materia debemos ser realistas.

Αλλα λόγια

English
  • realistic about

Ακόμα περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.