ισπανική μετάφραση του όρου «quite aware of»

EN

«quite aware of» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «quite aware of».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «quite aware of» στα ισπανικά

quite επίρρημα
quite αντωνυμία
Spanish
to quit ρήμα
to quit
Spanish
aware επίθετο
of επίθετο
Spanish
of μετοχή
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «quite aware of» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishAs we are quite aware, we have no legislative authority to enforce a European right.
Sabemos muy bien que no tenemos poder legislativo para establecer un derecho europeo.
EnglishI am quite aware of what to do in the event of a conflict of interest.
Soy bastante consciente de lo que hay que hacer en caso de conflicto de intereses.
English   – I am quite aware that you put a question to the President-in-Office of the Council.
   – Los diputados exigirán que se atenga a esta afirmación, que es sumamente importante.
EnglishThe Commissioner, given his origins, is quite aware of what I am referring to in this case.
Y el señor Comisario, por su origen, conoce bien a qué me estoy refiriendo en este caso.
EnglishAs regards the Middle East, we are quite aware that the situation is extremely complex.
Con respecto a Oriente Próximo, somos bastante conscientes de que la situación es muy complicada.
EnglishI am quite aware of what to do in the event of a conflict of interest.
  , Señor Presidente, quisiera aclarar tres puntos de mi informe.
EnglishI am quite aware of all you do in this area and I am glad you do it.
Sé exactamente todo lo que hace en este sector y me alegro de ello.
EnglishWe are quite aware that, in these areas, nothing will be done without mobilising society itself.
Somos conscientes de que, en estas áreas, no se puede hacer nada sin movilizar a la propia sociedad.
EnglishAnd I am quite aware that this will, of course, entail a considerable additional cost.
English   – I am quite aware that you put a question to the President-in-Office of the Council.
   – Soy plenamente consciente de que usted le ha formulado una pregunta al Presidente en ejercicio del Consejo.
EnglishProblems there are, and we are quite aware of and support the efforts being made by the Spanish Presidency.
Los problemas existen y nos consta el esfuerzo hecho por la Presidencia española, a la que respaldamos.
EnglishPerhaps they are not quite aware of what use it may be, or they do not know if it will have any true political impact.
Quizás ignoren para qué sirve exactamente o no sepan si realmente tiene un alcance político.
EnglishWe are all quite aware that the cost of enlargement is nothing compared with the cost of non-enlargement.
Todos somos muy conscientes de que el coste de la ampliación no es nada comparado al coste de la no ampliación.
EnglishBut you are quite aware that this is not the case at all.
EnglishThe Commission is quite aware that combined transport policy cannot stop at the EC borders.
La Comisión es perfectamente consciente de que la política de transporte combinado no puede terminar en las fronteras de la UE.
EnglishWe are quite aware that it will ultimately be up to the Convention to recommend whether they be adopted.
Sabemos bien que es a la Convención a la que le corresponderá, en última instancia, proponer su posible aprobación.
EnglishBut you are quite aware that this is not the case at all.
EnglishIn actual fact, both committees are quite aware of all the facts, but this has now degenerated into role playing.
En realidad, ambas comisiones son conscientes de todos los hechos, pero esto ha degenerado ahora en un juego de roles.
EnglishI am quite aware that this has caused concern and I take full responsibility, but there was no other option.
Con esto, sé perfectamente que hemos generado inquietudes, y de esto asumo la responsabilidad, pero no se podía hacer otra cosa.
EnglishI am quite aware of that.

Αλλα λόγια

English
  • quite aware of

Στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό θα βρείτε ακόμα περισσότερες μεταφράσεις.