ισπανική μετάφραση του όρου «quality of»

EN

«quality of» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «quality of».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «quality of» στα ισπανικά

quality ουσιαστικό
quality επίθετο
of επίθετο
Spanish
of μετοχή
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «quality of» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishIt also seemed to us that they had not included a guarantee of the quality of data.
Nos parecía también que quedaba sin recoger la garantía de calidad de los datos.
EnglishIt is necessary to introduce a European quality mark for agricultural products.
Es necesario introducir una marca de calidad europea para los productos agrícolas.
EnglishStandards of quality and safety of human organs intended for transplantation (
Normas de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados a trasplantes (
EnglishThese young trainees need quality training. This should lead to a real openness.
Por lo demás, es preciso ofrecer a estos jóvenes voluntarios un entorno de calidad.
EnglishThey had not succeeded in guaranteeing the quality and continuity of the service.
Así, no fueron capaces de garantizar la calidad y la continuidad del servicio.
EnglishFixed standards are the only realistic way of achieving the air quality desired.
Sólo mediante normas firmes es realista alcanzar la deseada calidad del aire.
EnglishThey help detract from the quality of the political system in developing countries.
Ayudan a disminuir la calidad del sistema político en los países en desarrollo.
EnglishQuality of life, assessed in one trial, did not show significant improvement.
La calidad de vida, evaluada en un ensayo, no mostró una mejoría significativa.
EnglishThe methodological quality of all the studies was rated intermediate to low.
La calidad metodológica de todos los estudios se clasificó de intermedia a baja.
EnglishMethodological quality was assessed independently by the different investigators.
Diferentes investigadores evaluaron la calidad metodológica de forma independiente.
EnglishThere was heterogeneity between the studies, which were of limited quality and size.
Hubo heterogeneidad entre los estudios, que fueron de calidad y tamaño limitado.
EnglishI urge you to do this for the sake of the quality of European wine production.
Le insto a hacer esto por el bien de la calidad de la producción europea de vinos.
EnglishAnd who supervises the quality of cross-border cooperation between supervisors?
¿Y quién supervisa la calidad de la cooperación transfronteriza entre supervisores?
EnglishThis report emphasises the need to measure the quality of life in societies.
Este informe enfatiza la necesidad de medir la calidad de vida de las sociedades.
EnglishThis then refers to a quality heading other than the purely organic production.
Esto implica otra categoría de calidad al margen de la producción biológica.
EnglishMountain regions are also seeking recognition for the quality of their products.
Las regiones montañosas también quieren que se reconozca la calidad de sus productos.
EnglishThe quality of the literature to support this conclusion is moderate to high.
La calidad de la bibliografía que apoya esta conclusión es de moderada a alta.
EnglishIt has also contributed towards promoting quantity to the detriment of quality.
¡También ha contribuido a favorecer la cantidad en detrimento de la calidad!
EnglishRemember too that the quality of the meat does not improve with prolonged fattening.
Todos estos son motivos que, en mi opinión, justifican que intervengamos ahora.
EnglishPeople want sufficient high-quality public services at a reasonable price.
La gente quiere suficientes servicios públicos de calidad a un precio razonable.
Αλλα λόγια
English
  • quality of

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό.