ισπανική μετάφραση του όρου «to pull off»

EN

«to pull off» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
to pull off {μεταβ.ρ.}

EN to pull off
volume_up
{ρήμα}

1. γενικός

to pull off
volume_up
arrancar {μεταβ.ρ.} (esparadrapo)
to pull off
volume_up
arrancar {μεταβ.ρ.} (botón)
to pull off
volume_up
arrancarse {ρ.} (piel)
to pull off
volume_up
arrancarse {ρ.} (botón)

2. "remove"

to pull off (επίσης: to remove, to unstick, to quench, to do out of)
to pull off (επίσης: to extract, to fish out, to tease out, to gouge out)

3. καθημερινός λόγος

to pull off
volume_up
mandarse {ρ.} [Ν.Αμερ.] [καθ.λόγος] (hazaña)

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to pull off» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishAn important question is: what do we do if we cannot pull it off with the Americans?
Surge una pregunta fundamental: ¿qué haremos si con los americanos no funciona?
EnglishAn important question is: what do we do if we cannot pull it off with the Americans?
Surge una pregunta fundamental:¿qué haremos si con los americanos no funciona?
EnglishI think that this same European A-Team would be able to pull this off again without any trouble.
Creo que ese mismo Equipo A europeo podría volver a conseguirlo sin problemas.
EnglishOur partners in Latin America ask us: how did you pull it off?
Nuestros socios latinoamericanos nos preguntan: ¿cómo lo han conseguido?
EnglishOur partners in Latin America ask us: how did you pull it off?
Nuestros socios latinoamericanos nos preguntan:¿cómo lo han conseguido?
EnglishIf we manage to pull it off, then we can make progress; that is my plan.
Englishpull the dressing off in one go
EnglishI remember well, a year and a half ago when we talked about the Africa summit, no one really believed we could pull it off.
Lo recuerdo bien, hace un año y medio, cuando hablamos sobre la Cumbre con África, nadie creía realmente que podríamos llevarla a cabo.
EnglishThe ICON give me the ability to pull off even the most complicated mixes, and give me the creative control that today’s projects demand.”
ICON me permite llevar a buen puerto las mezclas más complicadas y me proporciona el control creativo que exigen los proyectos de hoy en día".