ισπανική μετάφραση του όρου «to predict»

EN

«to predict» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
to predict {μεταβ.ρ.}

EN to predict
volume_up
[predicted|predicted] {ρήμα}

to predict
to predict
to predict (επίσης: to foretell)
volume_up
adivinar [adivinando|adivinado] {μεταβ.ρ.} (por magia)
Sin embargo, es muy difícil adivinar con qué medios.
In fact it was predicted long before it happened, and action should have been taken much earlier to prevent the atrocities and the murder of innocent people.
De hecho se podía adivinar con mucha antelación lo que iba a suceder, y deberíamos haber adoptado medidas mucho antes para evitar las atrocidades y el asesinato de inocentes.

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to predict» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishI predict that the Council's next step will be to institute Europe-wide bans.
Preveo que el siguiente paso del Consejo será establecer prohibiciones a escala europea.
EnglishThe latest forecasts for 2009 predict economic growth at a level of -1% or lower.
Las últimas previsiones para el año 2009 predicen un crecimiento económico de -1 % o inferior.
EnglishEven so, I have to accept it and so predict that something will happen regarding the peace corps.
Con todo, la acepto y supongo que algo irá a suceder en relación con este Cuerpo.
EnglishIt is certainly possible to predict progress to improve intensive farming,
EnglishI predict that, a few years from now, we will all regret that we were not more proactive today.
Predigo que, de aquí a unos años, todos lamentaremos no haber sido más proactivos hoy.
EnglishI therefore predict that all these cases will be resolved as a matter of course before 1 May 2004.
Por lo tanto, yo creo que todos esos casos se resolverán antes del 1 de mayo de 2004.
EnglishDespite everything, it is not possible to precisely predict the actual development of one's own illness.
Pese a todo, la evolución posterior real de su enfermedad no puede preverse en detalle.
EnglishWe cannot at the present time predict how far this conflict may spread and what may happen.
Ahora todavía no podemos divisar hasta dónde puede extenderse este conflicto y lo que puede suceder.
EnglishThe tests do not predict airplane crashes, either over fuel ponds or over reactors.
Las pruebas no predicen los accidentes aéreos, ya se trate de caídas en balsas de combustible o en reactores.
EnglishEconomic forecasts predict a major reduction in EU growth of 1.1% in 2010.
Los pronósticos económicos predicen una reducción importante en el crecimiento de la UE del 1,1 % en 2010.
EnglishWe might predict that Turkey's accession to the European Union will not happen in our lifetime.
Es muy probable que ninguno de nosotros vivamos para ver la adhesión de Turquía a la Unión Europea.
EnglishExperts predict that savings of 2.5 billion ECU a year could be made here.
Los especialistas señalan la posibilidad de ahorrar en este renglón un total de 2 500 millones de ecus al año.
EnglishWe predict a very bad time for democracy if the system is really launched in its current form.
Auguramos días muy malos para la democracia, si de verdad el sistema se mantiene en su concepción actual.
EnglishI hope and predict that there will be no more journeys back in time like this.
Deseo y espero que sobre este mismo tema no vuelva a haber un nuevo viaje en el tiempo, cosa de la que estoy casi segura.
EnglishForecasts predict 9bn mobile connections worldwide by 2016 more than the Earth’s population.
Las previsiones hablan de que en 2016 habrá 9.000 millones de conexiones móviles en el mundo, más que personas.
EnglishAnd I have never known anyone to predict the exact dollar-ECU rate.
Y tampoco he oído nunca a nadie hacer previsiones acertadas sobre la relación correcta entre el dólar y el ecu.
EnglishI predict that it is those who do not want to be in the euro area that are going to have problems.
Yo les auguro que quienes van a tener problemas en el futuro son los que no quieran estar en la zona euro.
EnglishCertainly, we cannot currently predict what the substance of the text of the regulation ultimately submitted will be.
Actualmente no podemos aún decir qué texto legal, qué texto de reglamento se va a presentar.
EnglishI simply cannot predict what position the Council would take in the hypothetical discussion you describe.
Simplemente no puedo entender qué postura debería tener el Consejo en la hipotética discusión que usted describe.
EnglishI predict that France and other countries will follow, and then we will achieve absolutely nothing in the end.
Vaticino que Francia y otros países también lo harán y que, por ello, en último extremo no conseguiremos nada.