ισπανική μετάφραση του όρου «pleasing»

EN

«pleasing» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
pleasing {επιθ.}
volume_up
to please {μεταβ.ρ.}
volume_up
to please {αμεταβ.ρ.}
ES

EN pleasing
volume_up
{επίθετο}

pleasing (επίσης: satisfactory, satisfying)
volume_up
satisfactorio {επιθ.}
It is pleasing that this has been achieved with a fair degree of success.
¡Y afortunadamente, el resultado es bastante satisfactorio!
Ha sido muy satisfactorio ver que el Parlamento ha apoyado estas pretensiones.
El resultado del procedimiento de conciliación es, pues, globalmente muy satisfactorio.
pleasing (επίσης: aesthetical, likeable, palatable, personable)
volume_up
agradable {επιθ.}
This, and I thank you, is a very pleasing expression of parliamentary democracy in Europe.
Esta es una manifestación muy agradable de la democracia parlamentaria en Europa, que les agradezco.
¡Debe de ser muy agradable para Abacha!
It is very pleasing to see you here, to provide a detailed answer to the question that I had tabled.
Es muy agradable volver a verle por aquí, para dar una respuesta detallada a la pregunta que he formulado.
pleasing (επίσης: pleasant, gratifying, welcome)
volume_up
grato {επιθ.}
It is very pleasing for me to hear so many people in support of our intentions here.
Me resulta muy grato constatar el elevado número de personas que apoyan nuestra intención.
Por tanto, esto resulta muy grato para nosotros.
It is very pleasing for that to be the subject of discussion, as we still have not talked about it.
Es muy grato que eso sea objeto de debate, porque todavía no hemos hablado de ello.
pleasing (επίσης: cheerful, cheery, pleasant, promising)
volume_up
risueño {αρσ.επιθ.}
pleasing (επίσης: cheerful, cheery, pleasant, promising)
volume_up
risueña {θηλ.επιθ.}
pleasing (επίσης: delightful, pleasant)
volume_up
deleitoso {αρσ.επιθ.}
pleasing (επίσης: delightful, pleasant)
volume_up
deleitable {αρσ./θηλ. επιθ.}

Παραδείγματα χρήσης του όρου «pleasing» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishWhat I found pleasing about the special summit was that there was a gender balance.
Lo que me gustó de la cumbre extraordinaria es que había tantos hombres como mujeres.
EnglishIt is therefore pleasing that the other parties have also now come up with these demands.
Por ello nos felicitamos de que otros grupos también se unan a estas exigencias.
EnglishThis would have been a pleasing indication of the close cooperation.
De hecho, hubiese sido una señal gratificante de esta estrecha colaboración.
EnglishWe are seeing the results of this, which is pleasing - but more can be done.
Observamos los resultados de esta mejora, que resultan alentadores, pero se puede hacer más.
English12:1-2), which are pleasing to God precisely because they are offered
12,1-2), agradables a Dios precisamente porque se hacen en Cristo, por Él
EnglishLet me give you an example of a pleasing result of this cooperation.
Quisiera ponerles un ejemplo de un resultado gratificante derivado de esta cooperación.
EnglishFirstly, I should like to say how pleasing it was that we obtained a sugar reform.
EnglishIt is pleasing to hear that you are aware of the problem of diabetes.
Me satisface mucho oir que son conscientes del problema de la diabetes.
EnglishIt is, therefore, pleasing that the EU is also prioritising this issue.
Por tanto, es positivo que también la UE dé primacía a esta cuestión.
EnglishIt is therefore pleasing that the committee unanimously supports this.
Es un motivo de satisfacción que la comisión haya dado su respaldo unánime a este respecto.
EnglishIt is therefore pleasing to see this report recommend a number of internal and external policy actions.
En vez de votar« no», quizás habría tenido que abandonar la Cámara simplemente.
EnglishIt is particularly pleasing that the Europol Convention has been signed.
EnglishReturn unto your Lord, well pleased and well pleasing unto Him!
¡Vuelve a tu Sustentador, complacida [y] digna de [Su] complacencia:
EnglishIn this regard, it is perhaps particularly pleasing that it is from Great Britain that Mr Kirkhope comes.
Cabe destacar también que es particularmente interesante que él sea inglés.
EnglishBut I should like to think that we too could offer a pleasing location, should one be wanted.
No obstante, tengo la seguridad de que también podríamos ofrecer sedes muy atractivas si lo desean.
EnglishIt is pleasing that we are creating legal bases for digital and non-linear television.
Es positivo que creemos el fundamento jurídico para las actividades de difusión televisiva lineal y no lineal.
EnglishIt is pleasing to see that a number of amendments that tended to contaminate this text have been withdrawn.
Me complace ver que se han retirado varias enmiendas que intentaban contaminar este texto.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, some debates are especially pleasing, and this is one of them.
Señor Presidente, Señorías, hay debates que son especialmente reconfortantes, y éste es uno de ellos.
EnglishIn that connection, it was also very pleasing to hear the presidency of the Council speak here today.
En este sentido me alegró oír hoy la intervención ante esta Asamblea de la Presidencia del Consejo.
EnglishFirstly, I should like to say how pleasing it was that we obtained a sugar reform.
En primer lugar, quisiera manifestar que fue una gran satisfacción poder conseguir una reforma en el sector del azúcar.