ισπανική μετάφραση του όρου «pick up the pieces»

EN

«pick up the pieces» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «pick up the pieces».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «pick up the pieces» στα ισπανικά

pick ουσιαστικό
to pick ρήμα
to be up to ρήμα
up επίρρημα
to up ρήμα
up! επιφώνημα
Spanish
the επίρρημα
Spanish
the άρθρο
Spanish
the
to the μετοχή
Spanish
pieces ουσιαστικό
to piece ρήμα
piece ουσιαστικό

Παραδείγματα χρήσης του όρου «pick up the pieces» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe time has come to pick up the pieces and bring about intra-Somali peace.
Ha llegado el momento de ordenar las piezas del rompecabezas y de fomentar la paz en Somalia.
Englishhe gets himself into trouble and expects me to pick up the pieces
se mete en líos y después pretende que yo le saque las castañas del fuego
EnglishSomeone needs to come and pick up the pieces and drive things forward.
EnglishThey are left to pick up the pieces, so they need help.
EnglishHowever, having blamed the Council we now look to the Commission to pick up the pieces.
Sin embargo, tras echar la culpa al Consejo, ahora recurrimos a la Comisión para que saque las castañas del fuego.
EnglishIn reality we need to pick up the pieces and work towards the next opportunity.
En realidad lo que tenemos que hacer es aprovechar los escasos resultados obtenidos y prepararnos para la próxima oportunidad.
EnglishIn the absence of timely political action, humanitarian aid then steps in to pick up the pieces.
Ante la ausencia de una acción política a tiempo, se pone en marcha la acción humanitaria para recoger los tiestos.
Englishhe's trying to pick up the pieces of his life
EnglishBut now everyone should be trying to pick up the pieces as quickly as possible and refraining from untenable accusations or suspicions.
Ahora todos deben intentar arreglar la situación y no realizar acusaciones o plantear sospechas sin fundamento.
EnglishNow we continue to pick up the pieces and we measure the cost of that inaction in lives lost and in humanitarian aid.
Ahora seguimos intentando recomponer los platos rotos y calibramos el coste de esa pasividad en vidas perdidas y en ayuda humanitaria.
EnglishOur children and our grandchildren will curse us as they are left to pick up the pieces of this wholly avoidable shambles!
¡Nuestros hijos y nuestros nietos nos maldecirán mientras recogen los restos de este desastre que podría haberse evitado por completo!
EnglishAs the Commissioner himself pointed out, investing money earlier is much more effective and more economical than spending money to pick up the pieces afterwards.
Como el propio Comisario ha destacado, invertir con antelación es mucho más efectivo y económico que gastar dinero para recoger los platos rotos posteriormente.
EnglishI do not believe that Europe exists to pick up the pieces left behind by others; on the contrary, we need our own identity and our own common foreign and security policy!
No creo que Europa exista para recoger las migas que otros dejan caer. Al contrario, ¡necesitamos nuestra propia identidad y nuestra propia política exterior y de seguridad común!
EnglishIn very simple and blunt terms, we are here today to try and pick up the pieces after what has been a bruising experience for all Member States within the European Union.
Expresado de manera sencilla y directa, estamos hoy aquí reunidos para intentar volver a la normalidad, tras una dolorosa experiencia para todos los Estados miembros de la Unión Europea.
EnglishThere is now a new government in Belgium which is trying to limit the damage, pick up the pieces and also repair the damage, as quickly as possible and using all the means at its disposal.
Ahora contamos en Bélgica con un nuevo Gobierno que con la mayor diligencia y por todos los medios intenta limitar los daños, despejar el panorama y, también, reparar los perjuicios.

Αλλα λόγια

English
  • pick up the pieces

Επιπλέον, η bab.la σας παρέχει το Αγγλο-ελληνικό λεξικό για ακόμα περισσότερες μεταφράσεις .