ισπανική μετάφραση του όρου «physically or mentally»

EN

«physically or mentally» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «physically or mentally».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «physically or mentally» στα ισπανικά

physically επίρρημα
physical ουσιαστικό
physical επίθετο
or ουσιαστικό
Spanish
or σύνδεσμος
Spanish
mentally επίρρημα
mental επίθετο

Παραδείγματα χρήσης του όρου «physically or mentally» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThey are tasks which are way beyond you if you are physically or mentally ill or disabled.
Hay tareas que quedan fuera del alcance de uno si está físicamente o mentalmente enfermo o discapacitado.
Englishthe questioning broke her physically and mentally
durante los interrogatorios se desmoronó física y psicológicamente
EnglishThis can take months to achieve but may help people who are physically and mentally able to use this method.
El entrenamiento de la vejiga alienta a las personas a prolongar el tiempo entre evacuaciones para tratar de recuperar la continencia.
EnglishThe rise in life expectancy is a positive development, keeping people physically and mentally active for longer.
El aumento en la esperanza de vida es un avance positivo que se traduce en que la población se mantiene activa, tanto física como mentalmente, por más tiempo.
EnglishOn top of that, establishing which amendments have gained the approval of the House during the course of the debate is physically and mentally impossible.
   Señor Presidente, volvemos a encontrarnos con una legislación concebida para un fin, pero disfrazada de otra cosa.
EnglishThe Sudanese Government is called on to lift the death penalty imposed on the two minors and guarantee they are not harmed physically or mentally.
Se solicita al Gobierno sudanés que levante la pena de muerte impuesta a las dos menores y garantice que no sufrirán daños físicos o mentales.
EnglishOn top of that, establishing which amendments have gained the approval of the House during the course of the debate is physically and mentally impossible.
Para colmo, determinar qué enmiendas han obtenido la aprobación de esta Cámara durante el debate resulta imposible tanto física como mentalmente.
EnglishSo much productivity is being required from people that many are physically or mentally burnt out long before they reach the pensionable age.
Se está exigiendo tanta productividad a los trabajadores que muchos de ellos están agotados física o mentalmente mucho antes de llegar a la edad de jubilación.
EnglishSince reduction starts with prevention, it is of vital importance for drivers, both physically and mentally, to be able to take part in traffic effectively.
Si bien en este caso solo resultaron perjudicadas unas cuantas personas, hay que tener en cuenta que casi todo el mundo en Gran Bretaña conduce un coche.
EnglishOn the one hand, demographic change means that people fortunately have longer life expectancies and remain physically and mentally active for longer.
Por un lado, el cambio demográfico implica, afortunadamente, una mayor esperanza de vida y que la población se mantiene física y mentalmente activa durante más tiempo.
EnglishNorth Korea is like one huge concentration camp, in which the prisoners, that is, the citizens, are brutally abused, both physically and mentally.
Corea del Norte destaca como un gran campo de concentración donde los prisioneros, que son los propios ciudadanos, son maltratados brutalmente -tanto desde el punto de vista físico como mental.
EnglishIn the case of older women or women who are physically or mentally weaker, the problem of self-defence and the protection of their own interests is even more complicated.
En el caso de mujeres de edad avanzada o de mujeres física o mentalmente enfermas, el problema de la defensa personal y de la protección de sus propios intereses es todavía más complicado.

Αλλα λόγια

English
  • physically or mentally

Ακόμα περισσότερες μεταφράσεις στο Αγγλο-ελληνικό λεξικό της bab.la.