ισπανική μετάφραση του όρου «passively»

EN

«passively» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
passive {επιθ.}
EN

passively {επίρρημα}

volume_up
passively
No podemos seguir contemplándolo pasivamente.
We should not stand back passively and wait for International Maritime Organization (IMO) measures.
No deberíamos distanciarnos pasivamente y esperar las medidas de la Organización Marítima Internacional (OMI).

Παραδείγματα χρήσης του όρου «passively» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

EnglishSo far, the international community has looked on passively.
La comunidad internacional se limita hasta ahora a observar con pasividad.
EnglishBut that is not enough - and even 'information' cannot just be absorbed passively!
Pero esto no es suficiente e incluso las «informaciones» no se pueden recoger de un modo meramente pasivo.
EnglishThe European Parliament is passively submitting to this decision.
EnglishWe could ignore it, we could passively submit to it, or we could prepare for it.
Podríamos no hacer caso, podríamos someternos a ella pasivamente o podríamos prepararnos para hacerle frente.
EnglishWe must tackle the roots of the problem and not await a disaster passively.
Todos debemos hacer frente a las causas del problema y no esperar que ocurra un desastre sin hacer nada.
EnglishBut that is not enough - and even 'information ' cannot just be absorbed passively!
Pero esto no es suficiente e incluso las« informaciones» no se pueden recoger de un modo meramente pasivo.
EnglishSome EU Member States’ services have colluded in those renditions, either passively or actively.
Los servicios de algunos Estados miembros de la UE han cooperado pasiva o activamente en dichas entregas.
EnglishWe did not sit passively on the fence, muttering under our breath, but took a pro-active approach in tabling amendments.
En lugar de quedarnos con los brazos cruzados, nos hemos puesto a enmendar el texto.
EnglishWe should not stand back passively and wait for International Maritime Organization (IMO) measures.
No deberíamos distanciarnos pasivamente y esperar las medidas de la Organización Marítima Internacional (OMI).
EnglishHowever, Europe cannot sit passively by while Moscow and Washington discuss its strategic future.
Sin embargo, Europa no puede quedarse de brazos cruzados mientras Moscú y Washington debaten sobre su futuro estratégico.
EnglishWe cannot observe these events passively.
EnglishWe in this House do not need to sit back and watch passively; we can define the Lisbon objectives in our resolutions more effectively.
De esta forma las elecciones no serán un arreglo de cuentas sino el otorgamiento de un mandato.
EnglishLadies and gentlemen, I call upon the European Union not to stand by passively while human rights are being violated in Iran.
Señorías, pido a la Unión Europea que no guarde silencio mientras se violan los derechos humanos en Irán.
EnglishRemaining silent and looking on passively today could very well be interpreted as passive complicity tomorrow.
Guardar silencio y mirar desde las gradas en estos momentos podría interpretarse el día de mañana como una complicidad pasiva.
EnglishWe can no longer look on passively.
EnglishIt is important that politicians do not, through the policies they make, acquiesce passively in the killing of embryos.
Es importante que los políticos no consientan pasivamente, por medio de las políticas que formulan, la destrucción de embriones.
EnglishMany watch passively, or look away, while the few become richer and more and more people become poorer and poorer.
Muchos miran impasibles, o miran hacia otro lado, mientras que una minoría se enriquece y cada vez más personas se empobrecen más y más.
EnglishIt would be disastrous for the European side to respond passively to the current weakness of the American political leadership.
Sería lamentable que los europeos respondiesen con pasividad a la actual debilidad en la dirección política norteamericana.
EnglishTurkey does not recognise the 25th state, wants one port, then two ports and all of us are just watching, passively.
Turquía no reconoce al vigésimo quinto Estado, quiere un puerto, después dos puertos, y nosotros no hacemos más que observar, pasivamente.
EnglishMongolians continue to be affected by the legacy of the socialist era: citizens tend to passively obey authorities.
Los mongoles siguen viéndose afectados por el legado de la era socialista: los ciudadanos tienden a obedecer pasivamente a las autoridades.

Συνώνυμα (αγγλικά) του όρου «passive»:

passive
passivity
passiveness
English