ισπανική μετάφραση του όρου «to pass on»

EN

«to pass on» Ισπανικά μετάφραση

volume_up
to pass on {αμεταβ.ρ.}
volume_up
to pass on {μεταβ.ρ.}
ES
EN

to pass on {αμετάβατο ρήμα}

volume_up
1. γενικός
to pass on (επίσης: to turn down)
volume_up
declinar {μεταβ.ρ.}
2. "sth"
to pass on
volume_up
pasar {αμεταβ.ρ.} (de algo)
Voy a pasar ahora a las grandes prioridades políticas para 1998, o sea, el empleo.
Ambas partes han dejado pasar oportunidades en este sentido.
Belgrade cannot pass off such repressive acts as purely an internal affair.
Belgrado no puede hacer pasar semejantes actos represivos como un asunto puramente interno.

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «to pass on» στα ισπανικά

pass ουσιαστικό
pass επίθετο
on μετοχή
on επίθετο
on and on επίρρημα
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «to pass on» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

EnglishThe financial intermediaries must pass these loans on to the small businesses.
Los intermediarios financieros deben dar estos préstamos a las empresas pequeñas.
EnglishTo pass these costs on to the consumer may be a case of diminishing returns.
Y traspasar estos gastos al consumidor podría suponer una reducción de ingresos.
EnglishI shall pass that on to Mr Rømer at the Secretariat, where the decision was taken.
Lo transmitiré al señor Rømer, de la Secretaría, donde se adoptó la decisión.
EnglishYou adopt budgets, you pass legislation and you debate with an extraordinary spirit.
Ustedes aprueban presupuestos y leyes y debaten con una actitud extraordinaria.
EnglishTheir fears may or may not be justified; it is not for me to pass judgment on that.
Sus temores pueden o no estar justificados; no me corresponde a mí juzgar eso.
EnglishA civil servant, obviously serving certain interests, failed to pass it on.
Un funcionario, que obviamente servía a determinados intereses, no la comunicó.
EnglishAs a result, your husband will not be entitled to any death grant when you pass away.
Por lo tanto, si falleces, tu marido no tendrá derecho a este tipo de prestación.
EnglishWe note your concern and will pass this on through the appropriate channels.
La Presidencia toma nota de su inquietud y la transmitirá por los cauces adecuados.
EnglishYou can rely on us to pass these demands on to our partners in the Council.
Pueden confiar en que transmitiremos estas demandas a nuestros socios del Consejo.
EnglishIs the President-in-Office of the Council prepared to pass on this request?
¿Está dispuesto el Presidente en ejercicio del Consejo a transmitir esta petición?
EnglishAll I will say is that I will wait until I see the merchandise before I pass judgement.
Diré pura y simplemente que, por mi parte, espero poder juzgar sobre los hechos.
EnglishWe shall pass these comments on to the Commission so that matters can be put right.
Transmitiremos esas observaciones a la Comisión para que pueda solucionarlo.
EnglishAt present, the Member States pass on information to the Commission in confidence.
Actualmente, los Estados miembros informan confidencialmente a la Comisión.
EnglishI will pass on the document that has been received by various foreign citizens.
Les haré llegar el documento que han recibido varios ciudadanos europeos.
EnglishI will pass on that observation to the relevant authorities in the Commission.
Transmitiré esta observación a las autoridades competentes en la Comisión.
EnglishThe current food legislation would not, at any event, pass the Johannesburg check.
La legislación alimentaria actual no pasaría en ningún caso el examen de Johanesburgo.
EnglishWe take note of this request and will pass it on to the relevant bodies.
Tomamos nota de esta petición y se lo comunicaremos a los organismos pertinentes.
EnglishIt is one of the most important texts to pass through the European Parliament.
Se trata de uno de los textos más importantes que han pasado por el Parlamento Europeo.
EnglishI thank the honourable Member for his comments, which I shall pass on to the Council.
Le agradezco a su Señoría estos comentarios, que transmitiré debidamente al Consejo.
Englishlight necessary for knowing how to make all this come to pass: you yourselves in
en práctica todo esto; vosotros, en vuestras parroquias y en los varios