ισπανική μετάφραση του όρου «Parliament approved the»

EN

«Parliament approved the» Ισπανικά μετάφραση

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Parliament approved the».

Παρόμοιες μεταφράσεις του όρου «Parliament approved the» στα ισπανικά

parliament ουσιαστικό
Parliament ουσιαστικό
approved ρήμα
Spanish
approved επίθετο
Spanish
to approve ρήμα
the επίρρημα
Spanish
the άρθρο
Spanish
the
to the μετοχή
Spanish

Παραδείγματα χρήσης του όρου «Parliament approved the» στα ισπανικά

Οι προτάσεις αυτές προέρχονται από εξωτερικές πηγές και μπορεί να είναι λανθασμένες. Η bab.la δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

English(Parliament approved the proposal by the Socialist Group in the European Parliament)
(El Parlamento aprueba la propuesta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo)
EnglishOn that occasion, Parliament approved 12 amendments to the first proposal.
En aquella ocasión, el Parlamento aprobó 12 enmiendas de la primera propuesta.
English(Parliament approved the request) The order of business is thus established.
(El Parlamento aprueba esta solicitud) El orden de los trabajos queda así establecido.
English(Parliament approved the recommendation and thereby gave its assent to the text)
(El Parlamento aprueba la recomendación y con ello emite dictamen conforme sobre el texto)
English(During successive votes, Parliament approved the six Commission proposals)
(Mediante votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las seis propuestas de decisión)
EnglishParliament approved them by a simple but, nevertheless, clear majority.
El Parlamento las aprobó por una mayoría simple, pero era una clara mayoría.
EnglishParliament approved 32 amendments at the first reading in January 1999.
En la primera lectura, en enero de 1999, el Parlamento aprobó 32 enmiendas.
English(Parliament approved the request) Mr Ford has the floor for a point of order.
(El Parlamento aprueba la solicitud) Tiene la palabra el Sr. Ford para una cuestión de orden.
English(Parliament approved the Commission' s proposal) EXPLANATIONS OF VOTE
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Comisión) EXPLICACIONES DE VOTO
English(Parliament approved the change to the agenda proposed by the President)
(El Parlamento aprueba la propuesta de modificación del orden del día)
EnglishIn successive votes, Parliament approved the various Commission proposals
Mediante votaciones sucesivas, el Parlamento aprueba las diferentes propuestas de la Comisión
English(Parliament approved the legislative resolution) EXPLANATIONS OF VOTE
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa)EXPLICACIONES DE VOTO
English(Parliament approved the legislative resolution) EXPLANATION OF VOTE
(El Parlamento aprueba la resolución legislativa) EXPLICACIÓN DE VOTO
English(Parliament approved the request) - Deadline for tabling (European Council)
(El Parlamento aprueba la propuesta) - Plazo de presentación de enmiendas sobre el Consejo Europeo
English(Parliament approved a request from the rapporteur for the matter to be referred back to committee)
(El Parlamento aprueba una solicitud del ponente de devolución a comisión)
English(Parliament approved the proposal of the Conference of Presidents)
(El Parlamento aprueba la propuesta de la Conferencia de Presidentes)
EnglishWe worked together, Parliament approved it and it has been accepted.
EnglishParliament approved the request for referral back to committee
El Parlamento aprueba la solicitud de devolución del informe a comisión
English(Parliament approved the request for urgent procedure)
(El Parlamento aprueba la petición de aplicación del procedimiento de urgencia)
EnglishAlmost three months have passed since this Parliament approved a very important resolution.
   Han pasado casi tres meses desde que este Parlamento aprobó una resolución de gran importancia.
Αλλα λόγια
English
  • Parliament approved the

Περισσότερες μεταφράσεις στο Ελληνο-αγγλικό λεξικό της bab.la.